GİK

Genel iş koşulları (GİK)
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH firması, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf


§ 1 Geçerlilik alanı - Sözleşmeli ortak

  1. Bu GİK sadece ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH firması (Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf) (artık "Satıcı" olarak anılacaktır) ile şirketler veya kamu özel varlıklar altındaki tüzel kişiler ya da kamu özel varlıklar (artık "Sipariş veren" olarak anılacaktır) arasında yapılan legal ticaret faaliyetleri için geçerlidir.
  2. Şirket, bir hukuki işlemin kararlaştırılmasında ticari veya özel mesleki faaliyetleri yapan gerçek ya da tüzel kişi ya da yasal şahıstır.
  3. Sipariş verene ait farklı genel iç koşulları kesinlikle kabul edilmemektedir. Sipariş verenin karşı ya da bu satış koşullarından farklı koşullarını sadece geçerliliğine yazılı olarak izin verildiğinde kabul ederiz.
  4. Bu GİK, sonraki sözleşmelerde anılmasa bile ticari ilişkilerle ilişkili türde sipariş sahibiyle aralarındaki tüm ticari ilişkiler için geçerlidir.

 


Madde 2 Teklifler ve sözleşme

  1. Satıcının teklifleri değiştirilebilir ve bağlayıcı değildir.
  2. Aksi belirtilmediği takdirde satıcı teklif tarihinden itibaren 30 gün boyunca tekliflerinin içerdiği fiyatlara bağlı kalır.
  3. Satıcı, Alman Medeni Kanunu Madde 145 uyarınca teklif olarak görülen siparişleri kabul süresi belirlenmemesi halinde iki hafta içinde kabul edebilir.
  4. Kabul beyanlarının hukuki geçerlilik kazanması satıcının açık yazılı onayını gerektirir.
  5. Sipariş sahibinin teklifinden farklı kabul beyanatları, bunlar 2 hafta içinde reddedilmediği takdirde bağlayıcı olur.
  6. Satıcının açık beyanatları, çizimleri, şekilleri, ölçüleri, ağırlıkları, açıklamaları ve diğer teknik verileri tahmini değerleri gösterir. Bunlar, yazılı olarak açıkca onaylanmadıkları sürece satıcı için bağlayıcı değildir.
  7. Satıcı, sözleşme ile ilşkili olarak uygulama tekniği tekliflerinde bulunursa veya uygun öneriler verirse bunlar garanti beyannamesi oluşturmaz.
  8. Satıcı, iş ilişkisi haklarından vazgeçme hakkına sahiptir.

 


Madde 3 Fiyatlar

  1. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe muhtemel nakliye ücretleri, ambalaj ve sigorta dahil satıcının tüm fabrika fiyatları geçerlidir ve bunların Euro olduğu kabul edilir.
  2. Tüm fiyatlara, gönderildiği zamanda Almanya'da geçerli olan yasal KDV'nin dahil olduğu kabul edilir. Bu, müşterinin KDV kimlik numarasının bulunmadığı durumlarda Avrupa Birliği'nin diğer üye devletlerine gönderimlerde faturaya yansıtılır.

 


Madde 4 Ödeme - Alacak devri/Alı koyma hakkı

  1. Satış sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı müddetçe satıcının faturaları, faturanın oluşturulmasından sonra kesinti olmadan müeccel olur ve sadece satıcının sipariş onayı / sözleşmede belirttiği hesaba ödenmelidir.
  2. Yurt dışı ödemeleri satıcı için ücretsiz olarak yapılmaldıır. Muhtemelen tahakkuk eden vergileri ve masrafları sipariş sahibi üstlenmelidir.
  3. Satıcı, ödemelere öncelikli eski borçları ekleme hakkına sahiptir. Masraf ve faiz tahakkuk etmişse satıcı, ödemeyi önce masraf, sonra faiz ve son olarak asıl hizmet olarak hesaplama hakkına sahiptir.
  4. Bir ödeme ancak ödeme satıcının eline geçtiği anda ödenmiş sayılır.
  5. Sipariş sahibinin ödeme gücünde ya da kredi itibarında gerekçeli şüpheler varsa ve sipariş sahibinin ilgili ödeme istemine rağmen peşin ödeme gücü yoksa ya da yükümlülüğündeki hizmetler için garanti veremiyorsa satıcı henüz yapmadıysa sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
  6. Satıcı her haklı ikaz için faturaya 15 € tutar ekleme hakkına sahiptir.
  7. Bir borçtan fazlasının geciktirilmesi durumunda sipariş sahibi, hem toplam hem de hala ödenmemiş borçlarını hemen ödemekle yükümlüdür.
  8. Satıcı, ödeme ya da teminat için makul mühleti verdikten ve bu mühlet geçtikten sonra sipariş sahibinin gecikmesi durumunda hala borçlu olduğu alacaklar ödenene kadar hala açık gönderileri göndermeyebilir veya bu satış koşuları için geçerli olan tüm sözleşmelerden cayabilir.
  9. Satıcının diğer gecikme zararlarını talep etme hakkı saklıdır.
  10. Satıcı, finansman amaçları doğrultusunda gönderi ve hizmet taleplerini ör. Factor gibi üçüncü kişilere devretme hakkına sahiptir.
  11. Sipariş sahibinin satıcının alacaklarını takas etmesine, şüphesiz ya da kanunlarla belirlenmiş haklar söz konusu olmadığı takdirde izin verilmez.
  12. Alıkoyma hakkının uygulanması için sipariş sahibi sadece karşı talep aynı sözleşme ilişkisine dayanırsa yetikili olur.

 


Madde 5 Teslimat ve alacakların temerrüdü

  1. Yüksek tehlike ve satıcının teslimatını ciddi derecede zorlaştıran veya bunlara sonradan eklenen satıcının tedarikçisi ya da bunların alt tedarikçilerinde açığa çıkan malzeme tedarik zorlukları, işletme arızaları, grev, lokavt, nakliye araçlarının azlığı, yerel düzenlemeler vb. dahil suçsuz yere teslimatı imkansız hale getiren olaylar nedeniyle teslimat ve hizmet gecikmeleri nedeniyle satıcı bağlayıcı olarak kararlaştırılan süre ve tarihlerden sorumlu değildir. Satıcı bu gibi durumlarda teslimatı veya hizmeti engellenme süresine göre teslimatı makul bir çalışma süresi erteleyebilir ya da sözleşmenin henüz yerine getirilmemiş kısımlarından tamamen ya da kısmen cayabilir. Sözleşmenin diğer tarafı sözleşme sürelerine uyulamayacağı hesaba katıldığında engellemenin nedeni hakkında derhal bilgilendirilmemişse uzatma yapılmaz. Sipariş sahibinin tazminat talepleri yukarıda belirtilen durumlarda satıcı yükümlülüklerine bu hükümlere göre yeterli olmuşsa söz konusu olmaz.
  2. Satıcı, bağlayıcı olarak kabul ettiği sürelere ve tarihlere uymazsa ya da temerrüde düşerse sipariş sahibi temerrüdün tamamlanan her haftası için temerrüdden etkilenen ilgili teslimat ve hizmetin fatura tutarının azami %5'ini geçmemek üzere %½ oranında gecikme tazminatı talep edebilir. Bunun dışındaki talepler temerrüt, satıcının ağır ihmaline veya kastına dayanırsa söz konusu olmaz.
  3. Ürün, satıcının fabrikasından gönderilir.
  4. Teslimat nakliye ve ambalaj masrafları dahil sipariş sahibin hesabına yapılır.
  5. Özel kararlaştırmaların eksikliğinde satıcı nakliye şirketini ayrıca taşıma araçlarının türünü seçebilir.
  6. Sipariş sahibi kısmi teslimat isterse satıcının kabul edilebilir kısmi teslimat ve kısmi hizmet ayrıca bunların faturalandırılma hakkı açıkça saklıdır.
  7. Gönderinin geçerli gönderi süresinin başlamasından önce yapılmasına izin verilir.
  8. Satış sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı sürece teslimat tarihleri nakliyeciyle/tedarikçiye geçmesiyle başlar ve sipariş sahibinin temsil ettiği hizmet bozukluğu nedenlerinde teslimat tarihi olarak satıcının ürünü gönderime hazırladığı zaman geçerlidir.
  9. Sipariş sahibinin kusurundan dolayı ürün zamanında alınamadığında satıcının, ürünü sipariş sahibinin hesabına depolama ve/veya makul bir uzatma belirledikten sonra sözleşmeden cayma ve ürünü başka türlü satma hakkı vardır. O zamana kadar satıcıda husule gelen zararlar ve olası ek masraflar sipariş sahibi tarafından karşılanacaktır. Satıcının diğer hakları saklıdır.

 


Madde 6 Riskin devredilmesi

  1. Satıcının ürünü nakliye firmasına, taşıyıcıya ya da gönderimi yapması için belirlenmiş kişiye ya da kuruluşa göndermesinden veya ürünü gönderim amaçları doğrultusunda satıcının fabrikasına bırakmasından sonra risk, sipariş sahibine geçer. Bu ürünün aynı yere gönderilmesinde ya da ürünün satıcının kendi personeli ve/veya kendi taşıma araçlarıyla taşıdığı durumlarda da geçerlidir.
  2. Ürün gönderime hazırsa ve ürünün gönderilmesi veya alınması satıcının sorumluluğunda olmayan nedenler yüzünden geciktiğinde risk, gönderime hazır olma bildirisinin eline ulaşmasından sonra sipariş sahibine geçer.
  3. Teslimat sipariş sahibinin sorumluluğundaki sebepler yüzünden gecikirse ürünün tesadüfen yok olması veya bozulması riski bunu almış veya borç temerrüdüne düşmüş sipariş sahibine geçer.


Madde 7 Garanti - İnceleme ve ihtar yükümlülüğü

  1. Garanti, risklerin devrinden sonra yeni ürünler için 12 aydır.
  2. İkinci el ürünler için satış ayıplı mal sorumluluğunda yapılır.
  3. Sipariş sahibi, gönderilen ürünü derhal kalite ve miktar farklılıkları bakımından incelemeli ve tespit edilebilen kusurları ürün alındıktan sonra satıcıya bir hafta içinde yazılı olarak beyan etmelidir. 7 gün içinde itiraz edilmezde ürünün usulüne uygun olduğu ve inceleme sırasında tespit edilemeyen kusurlar söz konusu olsa bile tam teslim edildiği kabul edilir. Süreye uyulması için zamanında gönderilmesi yeterlidir.
  4. Yukarıdakiler nakliye hasarları için de geçerlidir.
  5. Teslimatın kısmi kusurları, tüm teslimatın şikayet edilmesi hakkını doğurmaz.
  6. Sipariş sahibi satıcıya onarım çalışmalarından önce iddia edilen kusurları kendisi ya da tarafsız bir yeminli uzman tarafından rapor sunma hakkını tanır. Uzman masraflarını, uzmanın aleyhinde karar aldığı taraf karşılar.
  7. Kusurlarda satıcı, isteğine göre düzeltme yapma veya kusursuz yedek ürünü (yedek teslimat) gönderme hakkına sahiptir. Satıcının sonradan telafiyi makul bir sürede yapma hakkı daima vardır.
  8. Tüm itinalı çabalara rağmen risklerin devredildiği zamanda gönderilen ürün kusurluysa satıcı şunları talep edebilir

      a) hasarlı kısım ya da ürünü onarıma gönderme ve iadeyi sipariş sahibi için akabinde ücretsiz olarak satıcıya gönderme;

      b) sipariş sahibinin hasarlı kısmı veya ürünü hazır bulundurma ve onarımı gerçekleştirmesi için satıcının servis teknikerini bağlayıcı tarih kararlaştırıldıktan sonra sipariş sahibine gönderme;

      c) onarımın sipariş sahibi tarafından yapılması ya da satıcının açık direktifine göre üçüncü kişiler tarafından yaptırma ve satıcı bunun için gerekli masrafları sipariş sahibi için karşılama.

  1. Yedek teslimat durumunda sipariş sahibi kusurlu eşyayı satıcıya geri göndermekle yükümlüdür.
  2. Değiştirilen kısımlar satıcının mal varlığına geçer.
  3. Sipariş sahibinin, garanti çalışmalarının kendisi tarafından belirlenen bir yerde yapılmasını talep etmesi halinde satıcı bu talebi yerine getirebilir, bu sırada çalışma süresi ve seyahat masraflarını standart olarak satıcının karşılaması gereken garanti kapsamındaki kısımlar hesaplanmaz.
  4. Telafi etme üç defa başarısız olursa sipariş sahibi olası tazminat taleplerine halel getirmeden talepleri doğrultusunda sözleşmeyi bozabilir veya tazminatın düşürülmesini talep edebilir.
  5. Sipariş sahibinin risk devrinden sonra uygunsuz ya da usulüne aykırı kullanması veya sözleşme şartlarında bulunmayan özel dış etkiler nedeniyle oluşan zararlardan dolayı kendisinin suçlu olduğu hasarlar ya da sipariş sahibi veya üçüncü kişiler tarafından hatalı montaj ya da işletime alma, hatalı ya da ihmalkar kullanımlar nedeniyle cilalı yüzeydeki hasarlar ve bundan kaynaklanan korozyonlar, uygunsuz işletim maddeleri, kimyasal ya da elektrokimyasal ya da elektrik etkileri ayrıca doğal aşınmalar için garanti verilmez.
  6. Garanti yükümlülüğü, bir kusurun açığa çıkmasından sonra kullanılmaya devam edilmesinden kaynaklanan hasarları kapsamaz.
  7. Kararlaştırılan vasıflardaki cüzi farklılıklarda, kullanılabilirlikteki cüzi ihlallerde ya da doğal yıpranma veya aşınmalarda kusur tazminatı talep edilemez.
  8. Mevsim makinelerinde garanti süresi yeni ürünler için makine hasatta kullanıldıktan sonra ilk kullanım süresi bittiğinde sonlanır.
  9. Satıcının montaj, işletim veya bakım talimatlarına uyulmazsa, üründe değişiklik yapılırsa ve/veya parçaları değiştirilirse ve/veya satıcının orijinal özelliklerine uymayan tüketim malzemeleri kullanılırsa sipariş sahibi bu koşulların kusura neden olduğu iddiasını uygun sebeplerle açıklayamazsa üründeki kusurlar nedeniyle garanti ortadan kalkar.
  10. Sipariş sahibinin telafi amaçlarına göre gerekli masrafları, özellikle nakliye, yol, çalışma ve malzeme masrafları, satıcı tarafından gönderilen ürünün nakliye usulüne uygun kullanıma uygun olsa bile sonradan sipariş sahibinin şubesinden farklı bir yere götürülmesinden kaynaklanan masrafların karşılanması söz konusu değildir.
  11. Satıcıdan talep edilen kusur tazminatları sadece sipariş sahibinin hakkıdır ve devredilemez.
  12. Garantinin mevcut kısıtlamaları hayati tehlike, yaralanma veya sağlığın zarar görmesinden kaynaklanan hasarlar durumunda ayrıca satıcının kasıtlı ya da ağır kusurlu suistimali ya da hilesine dayanan diğer hasarlar ayrıca ürün sorumluluk yasası gibi zorunlu yasal sorumlulukların kapsadığı hasarlar ayrıca garantinin üstlenildiği durumlar için geçerli değildir.

 


Madde 8 Sorumluluk

  1. Sipariş sahibinin tazminat talep etmesi halinde satıcı yasal hükümlere göre temsilcilerinin ya da yardımcılarının kastı ya da ağır kusurları dahil kasıt ya da ağır kusurlarına dayanan ya da hatalı şekilde ciddi sözleşme yükümlülüklerine halel getirmelerinden sorumludur. Önemli sözleşme yükümlülükleri, bunların yerine getirilmesi sözleşmenin usulüne uygun uygulanmasına olanak sağlayan ve bunlara uyulmasına sözleşme taraflarının düzenli olarak güvendiği ve güenebileceği yükümlülüklerdir.
  2. Satıcı kasıtlı olarak sözleşmeyi ihlal etmediği sürece tazminat yükümlülüğü öngörülebilen, tipik hasarlarla sınırlıdır.
  3. Tazminat talepleri için zaman aşımı süresi risklerin devrinden itibaren 12 aydır.
  4. Kusurlu olarak hayati tehlikeye sebebiyet verme, yaralanma ya da sağlığın zarar görmesi nedeniyle yükümlülüklere halel gelmez, bu ürün sorumluluk yasasına göre zorunlu yükümlülük olarak geçerlidir.
  5. Önceden farklı bir karar alınmadığı müddetçe satıcının başka yükümlülüklerinin olması söz konusu değildir.
  6. Satıcının yükümlülüğü söz konusu olmadığında veya sınırlı olduğunda bu satıcının yardımcıları için de geçerlidir.

 


Madde 9 Mülkiyeti muhafaza kaydı

  1. Satıcı, sözleşmede belirlenen tüm alacakları tamamen ödenene kadar gönderilen eşyanın mülkiyet hakkını saklı tutar. Bu devam eden iş ilişkileri boyunca aynı zamanda ya da daha sonra yapılan sözleşmelerden gelecekte oluşacak alacakları için de geçerlidir. Bu durum satıcı daima açıkça bunu talep etmese bile bu borç ödenene kadar geçerlidir.
  2. Sipariş sahibi mülkiyet kendine geçene kadar satın alınan ürünü özenli bir biçimde kullanmakla yükümlüdür. Özellikle bunları hırsızlık, yangın ve su hasarlarına karşı masrafları üstlenerek alış fiyatı için yeteri kadar sigortalamakla yükümlüdür. Bakım ve onarım çalışmaları yapılmalıysa sipariş sahibi bunları masrafları kendisi üstlenerek zamanında yapmalıdır.
  3. Mülkiyet hakkı devredilmediği sürece sipariş sahibi üçüncü kişilerin erişiminde bunları mülkiyeti muhafaza kaydı, özellikle hacizler, satıcının mülkiyeti hakkında bilgilendirmelidir ve gönderilen eşya haczedilir ya da üçüncü kişilerin müdahalesine maruz kalırsa satıcıyı derhal yazılı olarak bilgiledirmelidir.
  4. Üçüncü kişi Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Madde 771 uyarınca satıcının bir davadaki adli ve gayri adli masraflarını karşılayabilecek durumda değilse sipaiş sahibi satıcı adına tahakkuk eden eksikliklerden sorumludur.
  5. Sipariş sahibi, mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki ürünü usulüne uygun iş ilişkileri çerçevesinde yeniden satma hakkına sahiptir. İş bununla satıcı tekrar satılmasından kaynaklanan alacakların tamamından vazgeçer.
  6. Mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki ürün işlendikten ya da sipariş sahibinin mülkiyetinde olan cisimlerle birleştirildikten sonra sipariş sahibi satıcıya karşı tekrar satılmasından oluşan alacakların tamamından vazgeçer. Mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki ürün, sipariş sahibi tarafından işlenmeden ya da işlendikten sonra ya da sipariş sahibinin mülkiyetinde bulunayan ürünlerle birlikte devredildiğinde sipariş sahibi tekrar satılmasından oluşan feri haklar ve geri kalan haklarından mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki üründen doğan alacaklarını satıcıya devreder. Satıcı devirleri alır.
  7. Sipariş sahibi mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki ürünün olası uyarlanması veya işlenmesini satıcı için yükümlülükler oluşturmadan satıcı adına yapar. Mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki ürünün satıcıya ait olmayan ürünlerle işlenmesi, bağlanması, karıştırılması ya da birleştirilmesinde satıcı bu sırada oluşan yeni eşya üzerinde mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki ürünün uyarlanan ya da işlenen ürünün işleme, bağlanma, karıştırılma ya da birleştirilme zamanındaki değerine oranla ortak mülkiyet edinir. Sipariş sahibi yeni eşya üzerinde yalnız mülkiyet iktisab ederse iş bununla satıcıya, uyarlanan ya da işlenen, bağlanan, karıştırılan ya da birleştirilen mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki ürünün değerine oranla yeni eşyada ortak mülkiyet ikrar eder, yeni eşyayı satıcı için ücretsiz olarak muhafaza eder.
  8. Sipariş sahibi mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki ürünü, mülkiyetini muhafaza ederek satarsa satıcı, iş ilişkisinden oluşan tüm alacakların tamamı ödenene kadar mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki ürünün sahibi olarak kalır ve sipariş sahibi iş bununla mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki üründen alacaklarını alıcıya devreder ve diğer tüm haklarını alıcıya devreder. Satıcı devirleri alır.
  9. Sipariş sahibi alacaklar tahsil edilene kadar devirden sonra da yetkili kalır. Satıcının alacağı kendisinin alma hakkı bundan etkilenmez. Satıcı, sipariş sahibi ödeme yükümlülüklerini tahsilatlarını toplayarak yernie getirdiğinde, ödemede temerrüde düşmediğinde ve özellikle iflas davası açmak için başvuru yapmadığı ya da ödemelerini durdurmadığı sürece alacaklarını tahsil etmeyecektir.
  10. Satıcının talebi üzerine sipariş sahibi tahsil için devir ve temlik edilen alacaklar hakkındaki gerekli bilgileri verir, ilgili evrakları gönderir ve borçluya alacak temlikini ihbar eder.
  11. Satıcı, sipariş sahibinin talebi üzerine teminat altındaki alacakların değeri %20'yi aşarsa üzerindeki teminatları bırakabilir. Bırakılacak teminatların seçimi satıcı tarafından yapılır.
  12. Sipariş sahibinin sözeşmeye aykırı davranışlarında, özellikle ödeme temerrüdü ve mal varlığında ciddi derecede kötüleşme olduğunda satıcı, sözleşmeden cayma ve mülkiyeti muhafaza kaydı altındaki ürünü geri talep etme hakkına sahiptir. İadeden kaynaklanan masrafları sipariş sahibi üstlenmelidir.
  13. Satıcı mülkiyeti muhafaza kaydından kaynaklanan haklarını Alman Medeni Kanunu Madde 449 Paragraf 2 uyarınca önceden ilgili satış sözleşmesinden caymadan geçerli kılma hakkına sahiptir. Mülkiyeti muhafaza kaydı geçerli kılındıktan sonra sipariş sahibi yapılan sözleşmeden hiçbir hak türetemez.

 


Madde 10 Tasarım değişiklikleri

  1. Satıcı tasarım değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
  2. Sözleşmenin yapılması ile teslimat arasında ya da ürün devredilmeden ya da hizmet sunulmadan bu tür bir tasarım değişikliği yapılırsa, tasarım değişikliği mevzuat ve/veya diğer teknik normların (DIN, TA vb.) değişmesiyle gerekli olmuşsa ve/veya tasarım değişikliği teknik açıdan en azından eşdeğer ise sipariş sahibi cayma hakkına sahip değildir.
  3. Satıcı, tasarım değişikliklerini gönderilen ürün kusurlu olmadığı müddetçe gönderilmiş ürünlerde de yapmakla yükümlü değildir.

 


Madde 11 Devredilen evraklar - Gizlilik

  1. Siparişin verilmesiyle beraber sipariş sahibine devredilen ör. hesaplar, çizimler, programlar vb. gibi tüm evraklar satıcının mülkiyetinde ve telif hakkındadır. Bu evraklar, satıcı sipariş sahibine açık onayını yazılı olarak vermediği takdirde üçüncü kişilerin erişimine açılamaz.
  2. Sipariş sahibi, satıcı ile sipariş veren arasındaki iş ilişkisi nedeniyle öğrenilen aleni ticari ve teknik bilgileri veya yetileri ticaret sırrı olarak saklamakla yükümlüdür.

 


Madde 12 Yargı seçimi - Sözleşme dili - İfa yeri - Mahkeme

  1. Hareketli eşyaların satışı hakkındaki UN satın alma yasasının (CISG) birleşik hükümleri hariç Federal Almanya Hukuku geçerlidir.
  2. Sözleşme dili Almanca'dır.
  3. İfa yeri Herrngiersdorf'tur.
  4. Müşteri tüccar, kamu özel varlıkları altındaki tüzel kişi ya da kamu özel varlığı ya da mahkeme yeri yurt içinde olmayanlarda tüm anlaşmazlıklar için münhasır mahkeme yeri bu sözleşmeye dayanarak satıcının merkezinin bulunduğu yerdir. Satıcı ayrıca müşteriyi genel yetkili mahkemesine dava etme yetkisine sahiptir.


Versiyon 12.2021

 

DE - İndir: ROPA Fahrzeug- und Maschienenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 firmasının genel iş koşulları (GİK), Herrngiersdorf.pdf Baskı 12/2021.pdf

 

EN - İndirme: General Terms and Conditions (GTC) of ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf Sürüm 12/2021.pdf

 

PL - Download: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) of ROPA Polska sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 55-330 Błonie.pdf