Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym ROPA

Obszar zastosowania

Dostawa, usługa i oferta Firmy ROPA mają miejsce wyłącznie na zasadach niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Odstępstwa od niniejszych warunków sprzedaży są skuteczne tylko wtedy, gdy potwierdzone one zostaną przez Firmę ROPA w formie pisemnej.

Oferta

Oferty Firmy ROPA mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Firmę ROPA. Automatycznie wygenerowane potwierdzenie wpływu zamówienia nie oznacza jeszcze potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Niewielkie odstępstwa od prezentowanych opisów i ilustracji oraz zmiany techniczne są możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania błędnie obliczonych wartości zamówień i potrącania prawidłowych wartości towaru.

Ceny

Wszystkie ceny rozumiane są cenami brutto, włącznie z podatkiem od towarów w wysokości 19%. Ceny podawane są w Euro. Przy wysyłce na terenie Niemiec koszty wysyłki wynoszą ryczałtowo 6,90 Euro, z 19 % podatkiem VAT włącznie. Zwracamy jednak uwagę, że do kosztów tych doliczone być mogą również dodatkowe koszty wysyłki i opakowania. Przy wysyłce zagranicznej policzone zostaną faktyczne koszy przesyłki. Wysokość kosztów opakowania i wysyłki podane zostaną na fakturze. Nie istnieje minimalna wartość zamówienia.

Warunki dostawy

Wysyłka następuje w momencie zaksięgowania wpłaty pełnej kwoty na rachunku bankowym Firmy ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH. Dostawa na terenie Niemiec i za granicę odbywa się przez upoważnione przez Firmę ROPA przedsiębiorstwo.

Przejście ryzyka

Dostawa towaru odbywa się na ryzyko kupującego. Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekazania towaru przedsiębiorstwu transportującemu. To samo dotyczy również dostaw, dla których Firma ROPA przejęła koszty transportu. Zastrzeżenia i roszczenia z tytułu uszkodzeń podczas transportu kupujący musi zgłosić niezwłocznie przedsiębiorstwu transportującemu. Przedsiębiorstwo transportujące podane jest na fakturze.

Odstąpienie

Kupujący może anulować zamówienie w przeciągu 2 tygodni, bez podania przyczyny anulacji, w formie pisemnej (list, faks lub e-mail) lub zwrot towaru. Prawo do anulacji wygasa, gdy towar wykonany został na indywidualne zamówienie kupującego lub odsprzedany być może jedynie z nieracjonalnym upustem. Termin ten zaczyna się w momencie otrzymania towaru przez nabywcę. Celem zachowania okresu karencji anulacji wystarczy wysłanie na czas oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub dostarczonego towaru.
Odstąpienie musi być skierowane do:

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Onlineshop
Sittelsdorf 24
84097 Herrngiersdorf

Telefon: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 0
Telefaks: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 142
E-Mail: shop@ropa-maschinenbau.de

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, obie strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń, jak również ewentualnych płynących z nich korzyści. W przypadku pogorszenia stanu towaru może być wymagana kompensata wartości.
Aby uniknąć obowiązku kompensaty utraty wartości należy zaniechać użytkowania towaru jako posiadacz i powstrzymać się od wykonywania czynności wpływających negatywnie na jego wartość. Jeśli klient skorzysta z powyższego prawa do anulacji, to musi ponieść pełne koszty przesyłki zwrotnej.

Gwarancja

Zastosowanie ma ustawowy okres gwarancji wynoszący 2 lata od przekazania towaru klientowi. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą okres gwarancji wynosi 6 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia i normalnego zużycia związanego z eksploatacją.
Roszczenia klienta z tytułu szkód, takich jak niewykonanie, przewinień w trakcie zawierania umowy, naruszenie wtórnych zobowiązań umownych, szkody następcze, delikt za szkody i inne względy prawne są wykluczone, chyba że na Firmie ROPA ciąży zarzut zamiaru lub rażącego niedbalstwa.
W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy, a firma ROPA jest za wady te odpowiedzialna, to firma ROPA dostarczy towar zastępczy lub go naprawi.
Jeżeli wymiana lub naprawa jest również wadliwa, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością firmy ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH do momentu pełnej zapłaty. Kupujący zobowiązuje się nie sprzedawać, nie zastawiać ani nie zabezpieczać towaru do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu.

Warunki płatności

Płatność należy uregulować z góry. Po przetworzeniu zamówienia w firmie ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH klient otrzyma fakturę na wskazany adres e-mail. Kupujący zobowiązuje się do przesłania kwoty faktury na rachunek wskazany na fakturze.

Nieważność częściowa

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków będzie lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność jakichkolwiek innych postanowień lub umów. Nieskuteczny przepis zostaje zastąpiony skutecznym przepisem, który jest jak najbardziej zbliżony do ekonomicznego i intencyjnego stron nieważnego przepisu.

Dodatkowe umowy

Dodatkowe umowy i inne odstępstwa od umowy muszą mieć formę pisemną.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z § 28 BDSG (Ustawa dot. ochrony danych osobowych) zwracamy uwagę na to, że dane wymagane w trakcie transakcji są przetwarzane i przechowywane za pomocą systemu komputerowego. Wszystkie dane osobowe zebrane przez klientów będą traktowane jako poufne. Jedynie w kontekście przetwarzania zamówień, niezbędne dane będą wykorzystywane także przez strony trzecie. W każdej chwili możesz uzyskać bezpłatne informacje o przechowywanych danych.