OWS

Ogólne warunki sprzedaży (OWS)
Firmy ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf


§ 1 Zakres obowiązywania - strony umowy

 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie wyłącznie do transakcji prawnych między firmą ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf (zwaną dalej "Sprzedawcą") oraz przedsiębiorcą lub osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub funduszowi specjalnemu podlegającemu prawu publicznemu (zwanym dalej "Nabywcą").
 2. Przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub prawną lub spółką prawną, która podczas dokonywania czynności prawnej działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.
 3. Odmiennym warunkom nabywcy sprzeciwiamy się stanowczo. Wszelkie sprzeczne lub różniące się od tych warunków warunki nabywcy akceptujemy tylko wtedy, gdy jednoznacznie zgadzamy się na piśmie na ważność.
 4. Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych z nabywcą, o ile są to transakcje prawne o podobnym charakterze, nawet jeśli nie są wymienione w kolejnych umowach.

 


§ 2 Oferty i zawarcie umowy

 1. Oferty sprzedawcy mogą ulec zmianie i nie są wiążące.
 2. O ile nie określono inaczej, sprzedawca jest związany cenami zawartymi w ich ofertach przez 30 dni od daty złożenia oferty.
 3. Sprzedawca może przyjmować zamówienia, które zgodnie z § 145 BGB należy uznać za oferty, w ciągu dwóch tygodni, jeżeli nie ustalono terminu odbioru.
 4. Oświadczenia o akceptacji celem nadania im ważności prawnej wymagają wyraźnego pisemnego potwierdzenia sprzedawcy.
 5. Oświadczenia o akceptacji odbiegające od oferty nabywcy stają się wiążące, jeżeli nie zostaną odwołane w ciągu 2 tygodni.
 6. Oświadczenia publiczne, rysunki, ilustracje, pomiary, masy, opisy i inne dane techniczne sprzedawcy podają przybliżone wartości. Nie są wiążące dla sprzedawcy, chyba że zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie.
 7. Jeżeli sprzedawca przekazuje jakiekolwiek informacje związane z umową i dotyczące ich technicznego zastosowania lub wydaje odpowiednie zalecenia, to nie stanowią one oświadczeń gwarancyjnych.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia roszczeń wynikających z relacji biznesowej.

 


§ 3 Ceny

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny to ceny sprzedawcy z zakładu plus ewentualne koszty dostawy, opakowania, ubezpieczenia i podawane są w Euro.
 2. Wszystkie ceny rozumiane są jako ceny nie zawierające ustawowego podatku VAT obowiązującego w dniu dostawy w Niemczech. Będzie on naliczany za dostawy do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, chyba że jest dostępny numer identyfikacyjny VAT klienta.

 


§ 4 Płatność - potrącenie / prawo zatrzymania

 1. O ile w umowie sprzedaży nie uzgodniono inaczej, faktury sprzedającego są płatne bez potrąceń natychmiast po wystawieniu faktury i muszą być opłacone wyłącznie na rachunek sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu zamówienia / umowie.
 2. Płatności zagraniczne muszą być bezpłatne dla sprzedawcy. Wszelkie obowiązujące opłaty i wydatki ponosi nabywca.
 3. Sprzedwca ma prawo do doliczenia płatności do starszych wierzytelności. Jeżeli koszty i odsetki już powstały, sprzedawca ma prawo doliczyć płatność najpierw do kosztów, następnie do odsetek, a ostatecznie do głównej usługi.
 4. Płatność uważa się za dokonaną tylko wtedy, gdy sprzedawca może dysponować tą kwotą.
 5. Jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej nabywcy i nabywca mimo wezwania nie jest gotowy zapłacić z góry lub do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia dla usługi na nim ciążącej, sprzedawca ma prawo, o ile jeszcze tego nie uczynił, do wycofania się z umowy.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia każdego uzasadnionego upomnienia kwotą 15 €.
 7. W przypadku zwłoki w płatności wynikającej z więcej niż jednego zobowiązania wszystkie zaległe roszczenia kupującego są natychmiast płatne.
 8. W przypadku zwłoki nabywcy, sprzedawca, po bezskutecznym upływie ustalonego rozsądnego terminu płatności lub poręczenia ma prawo wstrzymać zaległe dostawy w oczekiwaniu na spłatę wszystkich zaległych roszczeń lub wycofać się z każdej umowy, do której mają zastosowanie niniejsze warunki sprzedaży.
 9. Roszczenia odnośnie dalszych szkód spowodowanych zwłoką pozostają zastrzeżone są dla sprzedającego.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia swoich roszczeń z dostaw i usług na osoby trzecie w celach finansowania.
 11. Odliczenie roszczeń sprzedawcy nie jest dozwolone dla kupującego, chyba że dotyczy ono roszczeń bezspornych lub prawnie uznanych.
 12. Nabywca jest uprawniony do skorzystania z prawa do zatrzymania tylko w takim zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

 


§ 5 Dostawa i zwłoka w odbiorze

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, także przy wiążąco uzgodnionych terminach, za opóźnienia w dostawie i świadczeniu usług wynikające z działania siły wyższej oraz z powodu zdarzeń, które znacznie utrudniają lub w niezawiniony sposób uniemożliwiają dostawę - w tym trudności z zaopatrzeniem, awarie, strajki, blokady, brak środków transportu, postanowienia władz itd., nawet jeśli występują one u dostawców sprzedawcy lub jego podwykonawców. W takich przypadkach sprzedawca ma prawo odroczyć dostawę lub usługę o czas trwania przeszkody plus uzasadniony okres rozruchu lub odstąpić od umowy w całości lub w części z powodu części jeszcze niezrealizowanej. Przedłużenie takie nie występuje, jeżeli druga strona nie jest niezwłocznie informowana o przyczynie zakłóceń, gdy tylko można przewidzieć, że terminy umowne nie mogą zostać dotrzymane. Roszczenia odszkodowawcze nabywcy są wykluczone w wyżej wymienionych przypadkach, o ile sprzedawca wypełnił swoje zobowiązania w tym zakresie.
 2. Jeśli sprzedawca odpowiada za nieprzestrzeganie wiążących terminów lub zalega z wywiązaniem się z zobowiązań, kupujący ma prawo do rekompensaty za opóźnienie w wysokości ½% za każdy zakończony tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5% wartości faktury za zaległe dostawy i usługi. Dalsze roszczenia są wykluczone, chyba że opóźnienie wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego zamiaru sprzedającego.
 3. Dostawa towarów odbywa się od fabryki sprzedawcy.
 4. Dostawa odbywa się w odniesieniu do transportu i opakowania na koszt nabywcy.
 5. W przypadku braku specjalnej umowy sprzedawca może wybrać firmę transportową i rodzaj środka transportu.
 6. Prawo do rozsądnych dostaw lub usług częściowych oraz ich fakturowania jest wyraźnie zarezerwowane dla sprzedawcy, o ile nabywca może się spodziewać częściowej dostawy.
 7. Dostawy przed rozpoczęciem notyfikowanego terminu dostawy są dozwolone.
 8. O ile w umowie zakupu nie uzgodniono inaczej, terminy dostawy oznaczają przekazanie firmie spedycyjnej / transportowej, a w przypadku zakłóceń wykonania usługi z przyczyn, za które odpowiada nabywca, terminem dostawy jest czas, w którym towary są gotowe do wysyłki od sprzedawcy.
 9. Jeżeli z winy nabywcy przejęcie towaru nie nastąpi w odpowiednim czasie, sprzedawca jest uprawniony do przechowywania towaru na koszt nabywcy i / lub wycofania się po ustaleniu rozsądnego okresu karencji z umowy i sprzedaży towaru innemu nabywcy. Wszelkie szkody poniesione przez sprzedawcę w związku z tym oraz wszelkie dodatkowe wydatki ponosi nabywca. Dalsze roszczenia sprzedawcy pozostają zastrzeżone.

 


§ 6 Przeniesienie ryzyka

 1. Ryzyko przechodzi na nabywcę, gdy tylko sprzedawca dostarczy towar spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji, która w inny sposób jest odpowiedzialna za realizację wysyłki, lub towary opuściły fabrykę sprzedawcy w celu wysyłki. Dotyczy to również wysyłki towaru w tym samym miejscu lub w przypadku, gdy towary są transportowane przez własny personel sprzedawcy i / lub własne środki transportu.
 2. Jeżeli towary są gotowe do wysyłki, a wysyłka lub odbiór towaru jest opóźniony z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na kupującego po otrzymaniu powiadomienia o gotowości do wysyłki.
 3. Jeśli dostawa opóźnia się z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi nabywca, ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia stanu towarów przechodzi na nabywcę w momencie, gdy nabywca zalega z odbiorem lub płatnością.


§ 7 Gwarancja - obowiązek sprawdzenia i powiadomienia

 1. Okres gwarancji na nowe towary wynosi dwanaście miesięcy od przeniesienia ryzyka.
 2. W przypadku towarów używanych dokonywana jest sprzedaż z wyłączeniem odpowiedzialności za wady rzeczowe.
 3. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowej kontroli dostarczonych towarów pod względem odchyleń jakościowych i ilościowych oraz do powiadomienia sprzedającego o wszelkich widocznych wadach w ciągu jednego tygodnia od otrzymania towaru w formie tekstowej. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w ciągu 7 dni, uważa się, że towar został dostarczony prawidłowo i całkowicie, chyba że wada nie jest widoczna podczas kontroli. Aby dotrzymać terminu jest wystarczająca terminowa wysyłka.
 4. Powyższe dotyczy również uszkodzeń transportowych.
 5. Wady części dostawy nie uprawniają do reklamacji całej dostawy.
 6. Nabywca przyznaje sprzedawcy prawo do stwierdzenia wady zgłoszonej przez inspekcję samodzielnie lub przez niezależnego eksperta zaprzysiężonego. Koszty eksperta ponosi ten, na niekorzyść którego rozstrzyga ekspert.
 7. W przypadku wad sprzedawca ma prawo do naprawy lub dostawy towaru zastępczego wolnego od wad (dostawa zastępcza). Zawsze dać należy sprzedającemu możliwość na zaradzenie w rozsądnym czasie.
 8. Jeżeli pomimo staranności dostarczone towary mają wadę, która była już obecna w momencie przeniesienia ryzyka, sprzedawca może, według własnego uznania, zażądać, aby

      a) wadliwa część lub towar wysłane zostały do naprawy, a następnie zwrócone nabywcy, dla nabywcy bezpłatnie;

      b) nabywca przygotował wadliwą część lub towar a technik serwisowy sprzedawcy trafił do nabywcy po wiążącym wyznaczeniu terminu celem przeprowadzenia naprawy;

      c) naprawa wykonana została przez samego nabywcę lub przez osobę trzecią na wyraźne polecenie sprzedawcy, a sprzedawca zwraca nabywcy niezbędne koszty.

 1. W przypadku wymiany nabywca jest zobowiązany zwrócić wadliwy towar sprzedawcy.
 2. Wymienione części stają się własnością sprzedawcy.
 3. Jeśli nabywca wymaga, aby prace gwarancyjne były wykonywane w miejscu wskazanym przez nabywcę, sprzedawca może zastosować się do takiego żądania, a części objęte gwarancją nie będą naliczane, a czas pracy i koszty podróży będą płatne według standardowych stawek sprzedawcy.
 4. Jeżeli naprawa nie powiedzie się trzykrotnie, nabywca może żądać, bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, unieważnienia umowy lub obniżenia wynagrodzenia.
 5. Nie udziela się żadnej gwarancji za szkody spowodowane przez nabywcę po przeniesieniu ryzyka z powodu niewłaściwego lub nieodpowiedniego użytkowania lub szkód z powodu szczególnych wpływów zewnętrznych, które nie są uwzględnione przez umowę, lub szkód spowodowanych nieprawidłową instalacją lub uruchomieniem przez nabywcę lub osobę trzecią, wadliwe lub niedbałe traktowanie, uszkodzenie lakierowanej powierzchni i wynikającą z tego korozję, nieodpowiednie środki pracy, wpływy chemiczne lub elektrochemiczne i elektryczne, a także naturalne zużycie.
 6. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych ciągłym używaniem mimo wystąpienia usterki.
 7. Roszczenia z tytułu wad nie występują w przypadku nieznacznego odchylenia od uzgodnionej jakości, w przypadku nieznacznego naruszenia przydatności lub naturalnego zużycia.
 8. W przypadku maszyn sezonowych okres gwarancji na nowe towary kończy się wraz z końcem pierwszego okresu użytkowania, pod warunkiem że maszyna została wykorzystana do żniw.
 9. Jeżeli nie postępuje się zgodnie instrukcjami sprzedawcy odnośnie montażu, serwisu lub konserwacji, jeśli w produktach i / lub wymienianych częściach dokonane zostały zmiany lub wymiany/ lub używano materiały eksploatacyjne, które nie są zgodne z oryginalną specyfikacją sprzedawcy, gwarancja na wady towarów zostanie anulowana, jeśli nabywca nie obali odpowiednio uzasadnionego twierdzenia, że jedna z tych okoliczności spowodowała wadę.
 10. Roszczenia nabywcy dotyczące wydatków związanych z naprawą, w szczególności koszty transportu, podróży, pracy i koszty materiałowe są wyłączone, o ile wydatki te wzrosną w związku z późniejszym przeniesieniem dostarczonego przez sprzedawcę towaru do miejsca nie będącego siedzibą oddziału nabywcy, chyba że przesyłka jest zgodna z jej przeznaczeniem.
 11. Roszczenia wobec sprzedawcy za wady przysługują wyłącznie nabywcy i nie podlegają cesji.
 12. Powyższe ograniczenia gwarancji nie mają zastosowania w przypadku szkód powstałych w wyniku uszczerbku na życiu, zdrowiu i ciele lub innych szkód wynikłych z celowego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków lub złego zamiaru sprzedawcy, a także odpowiedzialności za szkody wynikające z obowiązujących przepisów prawa, takie jak Ustawa o odpowiedzialności za produkt, oraz w przypadku przejęcia gwarancji.

 


§ 8 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, o ile nabywca wniesie roszczenia odszkodowawcze, bazujące na zamierzonym działaniu lub świadomym niedbalstwu, a także na zamierzonym działaniu lub świadomym niedbalstwu jej przedstawicieli lub pełnomocników lub w sposób zawiniony naruszy istotne zobowiązanie umowne. Istotne obowiązki wynikające z umowy to zobowiązania, których wypełnienie w ogóle umożliwia prawidłową realizację umowy oraz, na których druga strona umowy regularnie polega lub może polegać.
 2. O ile sprzedawcy nie zarzuci się umyślnego naruszenia umowy, odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do przewidywalnej, typowej szkody.
 3. Okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynosi 12 miesięcy od przeniesienia ryzyka.
 4. Odpowiedzialność za zawinione obrażenia życia, ciała lub zdrowia pozostaje nienaruszona, dotyczy to również obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.
 5. Jeśli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, jakakolwiek dalsza odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.
 6. Jeśli odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to także odpowiedzialności osobistej jego pomocników.

 


§ 9 Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedający zastrzega własność dostarczonych towarów do czasu pełnej zapłaty wszystkich roszczeń wynikających z umowy. Dotyczy to również przyszłych roszczeń wynikających z umów zawartych jednocześnie lub później w bieżącym związku handlowym do czasu ich rozliczenia, nawet jeśli sprzedawca nie zawsze wyraźnie się do nich odnosi.
 2. Nabywca jest zobowiązany, o ile prawo własności nie zostało mu przekazane, do ostrożnego obchodzenia się z zakupionymi towarami. W szczególności jest on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia ich na własny koszt w celu zabezpieczenia przed kradzieżą, ogniem i wodą w pełnej wartości. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych i przeglądowych, nabywca musi wykonać to na własny koszt.
 3. Dopóki prawo własności nie zostało przekazane, nabywca musi chronić własność zastrzeżoną sprzedawcy w przypadku dostępu stron trzecich, w szczególności konfiskat, zwrócić uwagę na zastrzeżoną własność sprzedawcy i niezwłocznie poinformować sprzedawcę na piśmie, czy dostarczony przedmiot został zajęty lub poddany innym interwencjom przez osoby trzecie.
 4. O ile strona trzecia nie jest w stanie zwrócić sprzedawcy kosztów sądowych i pozasądowych zgodnie z § 771 ZPO, nabywca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez sprzedawcę.
 5. Nabywca jest uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonych towarów w ramach zwykłej działalności. Odstępuje on w ten sposób na rzecz sprzedawcy wszystkie wynikające z odsprzedaży roszczenia w pełnej wysokości.
 6. Jeżeli towary zastrzeżone zostaną odsprzedane po przetworzeniu lub połączeniu ich z przedmiotami będącymi wyłącznie własnością nabywcy, odstępuje on w ten sposób na rzecz sprzedawcy wszystkie wynikające z odsprzedaży roszczenia w pełnej wysokości. Jeżeli towary zastrzeżone są sprzedawane przez nabywcę w stanie nieprzetworzonym lub po przetworzeniu względnie połączeniu z towarami, które nie są własnością nabywcy, nabywca odstępuje w ten sposób na rzecz sprzedawcy wszystkie wynikające z odsprzedaży roszczenia w wysokości wartości zastrzeżonych towarów z wszystkimi prawami pokrewnymi i pozycją przed resztą na rzecz sprzedawcy. Sprzedawca taką cesję przejmuje.
 7. Wszelkie przetwarzanie lub przeróbka zastrzeżonych towarów będzie dokonywana przez nabywcę dla sprzedającego bez żadnych zobowiązań dla sprzedawcy. W przypadku przetwarzania, łączenia, mieszania lub miksowania zastrzeżonych towarów z innymi towarami nienależącymi do sprzedawcy, sprzedawca jest uprawniony do współwłasności nowego przedmiotu proporcjonalnie do wartości zastrzeżonych towarów do innych przetworzonych lub przerobionych towarów w czasie przetwarzania, łączenia, mieszania lub też miksowania. Jeżeli nabywca nabywa wyłączną własność nowego przedmiotu, niniejszym udziela sprzedawcy współwłasności nowego przedmiotu proporcjonalnie do wartości przetworzonych lub przerobionych, połączonych, zmieszanych lub zmiksowanych zastrzeżonych towarów; on trzyma nowy przedmiot dla sprzedawcy bezpłatnie.
 8. Jeżeli nabywca odsprzedaje towary objęte zastrzeżeniem własności, sprzedawca pozostaje właścicielem zastrzeżonych towarów i to do czasu pełnej spłaty wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, a nabywca odstępuje sprzedawcy wszelkie roszczenia wobec jego klientów w związku z wydaniem zastrzeżonych towarów i wszystkich innych praw w stosunku do jego klientów. Sprzedawca taką cesję przejmuje.
 9. Nabywca pozostaje upoważniony do wyegzekwowania roszczenia, nawet po cesji. Prawo sprzedawcy do wyegzekwowania roszczenia we własnym zakresie pozostaje nienaruszone. Sprzedawca nie będzie jednak dochodził roszczeń, dopóki nabywca wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z otrzymanych wpływów, nie zalega z płatnością, a w szczególności nie złożono żadnego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub zapłata została uiszczona.
 10. Na żądanie sprzedawcy, nabywca musi przekazać sprzedawcy informacje niezbędne do egzekucji odpowiednich roszczeń, przekazać odpowiednie dokumenty i powiadomić dłużnika o cesji.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do zwolnienia na żądanie nabywcy należnych mu zabezpieczeń wartościowych, o ile ich wartość przekracza zabezpieczone roszczenia o więcej niż 20%. Wyboru zabezpieczenia, które ma zostać zwolnione, dokonuje sprzedawca.
 12. W przypadku naruszenia umowy przez nabywcę - w szczególności w przypadku braku płatności i znacznego pogorszenia stanu majątkowego - sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy i odzyskać zastrzeżone towary. Koszty wydania muszą być ponoszone przez nabywcę.
 13. Sprzedwca jest uprawniony do dochodzenia swojego prawa do zatrzymania z § 449 ust. 2 BGB bez uprzedniego odstąpienia od odpowiedniej umowy sprzedaży. Po stwierdzeniu zachowania własności nabywca nie może już czerpać z umowy zamkniętej prawa do posiadania.

 


§ 10 Zmiany konstrukcyjne

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
 2. Jeżeli taka zmiana konstrukcyjna nastąpi między zawarciem umowy a dostawą lub przekazaniem towaru lub świadczeniem usługi, nabywca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli zmiana konstrukcyjna wynika ze zmiany sytuacji prawnej i / lub zmiany innych standardów technicznych (DIN, TA, itp. .) była wymagana i / lub zmiana konstrukcyjna jest co najmniej równoważna pod względem technicznym.
 3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do wprowadzania zmian w projekcie nawet w przypadku już dostarczonych produktów, pod warunkiem, że dostarczone produkty nie są wadliwe.

 


§ 11 Przekazane dokumenty - tajemnica

 1. Odnośnie wszystkich związanych z udzieleniem zlecenia i przekazanych nabywcy dokumentów, takich jak kalkulacje, rysunki, programy itp. sprzedawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie. Dokumenty te nie mogą być udostępniane stronom trzecim, chyba że sprzedawca udzieli nabywcy wyraźnej zgody w formie tekstowej.
 2. Nabywca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy handlowej wszystkich niepublicznych informacji handlowych lub technicznych jak również wiedzy, która pozyskana została w ramach stosunków handlowych między sprzedawcą a nabywcą.

 


§ 12 Wybór prawa - język umowy - miejsce wykonania - jurysdykcja

 1. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyjątkiem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 2. Językiem umowy jest niemiecki.
 3. Miejscem wykonania jest Herrngiersdorf.
 4. Jeśli klient jest handlowcem, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub specjalnemu funduszowi na mocy prawa publicznego lub w kraju bez jurysdykcji, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Sprzedawca jest również uprawniony do pozywania klienta w jego ogólnej jurysdykcji.


Stan 12.2021

 

DE - Do pobrania: Ogólne warunki sprzedaży (AGB) firmy ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf Stan 12/2021.pdf

 

EN - Do pobrania: General Terms and Conditions (GTC) of ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf Version 12/2021.pdf

 

PL - Download: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) of ROPA Polska sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 55-330 Błonie.pdf