Obowiązek informacji zgodnie z art. 13 DSGVO

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Przetwarzamy zatem Twoje dane osobowe (w skrócie „dane”) wyłącznie na podstawie przepisów prawa. W niniejszemu oświadczeniu odnośnie ochrony danych osobowych chcemy kompleksowo poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych w naszej firmie oraz roszczeniach dotyczących ochrony danych i prawach, które posiadasz zgodnie z art. 13 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE DS-GVO).

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

 

Odpowiedzialna jest

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

84097 Herrngiersdorf

Telefon: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 0

 

Inspektorem zakładowym ochrony danych jest

Gerald Lill

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

E-Mail: g.lill@projekt29.de

Tel.: 0941-2986930

 

2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł dane te pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Ciebie w ramach inicjowania lub rozliczania umowy, na podstawie zgód lub w ramach złożonego u nas podania o pracę względnie w ramach zatrudnienia w naszej firmie.

 

Dane osobowe obejmują:

Twoje dane odnośnie pochodzenia / dane kontaktowe, do tego zalicza się u klientów na przykład imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, faks), dane bankowe.

przy starających się o pracę i zatrudnionych obejmuje to np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, faks), data urodzenia, dane z CV i świadectw pracy, dane bankowe, przynależność religijna.

przy partnerach biznesowych obejmuje to np. imię i nazwisko ich prawnego przedstawiciela, firmę, numer rejestru handlowego, numer VAT, numer firmy, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, faks), dane bankowe.

 

Ponadto przetwarzamy również następujące inne dane osobowe:

• informacje o rodzaju i treści danych kontraktowych, danych zamówień, danych sprzedaży i paragonów, historii klienta i dostawcy oraz dokumentów porad,

• dane reklamowe i sprzedażowe

• informacje z twojego ruchu elektronicznego z nami (np. adres IP, dane do logowania),

• inne dane, które otrzymaliśmy od ciebie w naszych relacjach biznesowych (na przykład podczas spotkań z klientami),

• dane, które sami generujemy na podstawie danych podstawowych / kontaktowych, a także innych danych, wynikających z analiz potrzeb i potencjału klienta,

• dokumentacja Twojej zgody na otrzymanie np. Newsletter.

 

3. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO) i federalnej ustawy o ochronie danych z 2018 r., z późniejszymi zmianami:

 

w celu wypełnienia zobowiązań (przed) umownych (art. 6 ust. 1lit.b DS-GVO):

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celu rozliczenia umowy on-line lub w jednym z naszych oddziałów, w celu obsługi umowy współpracy z naszym przedsiębiorstwem. Dane są przetwarzane w szczególności w momencie inicjowania działalności gospodarczej i zawierania umów z Tobą.

w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) DS-GVO):

Przetwarzanie danych ma na celu spełnienie różnych obowiązków prawnych, np. wymagane przez Kodeks handlowy lub Kodeks podatkowy.

w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO):

Ze względu na wyważenie interesów przetwarzanie danych poza faktyczną realizacją umowy może mieć miejsce w celu ochrony uzasadnionych interesów nas lub osób trzecich. Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów odbywa się na przykład w następujących przypadkach:

  •  reklama lub marketing (patrz nr 4),
  •  zarządzanie biznesowe i rozwój usług i produktów;
  •  prowadzenie bazy danych klientów w całym koncernie po to, aby poprawić obsługę klienta
  •  w ramach czynności prawnych.

• w kontekście Twojej zgody (Art 6 Abs. 1lit.a DSGVO):

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, np. aby wysłać nasz biuletyn.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych

Możesz sprzeciwić się w każdej chwili wykorzystywaniu twoich danych osobowych w celach reklamowych lub w celach indywidualnych bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami.

 

Zgodnie z wymogami prawnymi § 7 ust. 3 UWG jesteśmy uprawnieni do korzystania z adresu e-mail podanego przez Ciebie przy zawieraniu umowy na reklamę bezpośrednią własnych podobnych towarów lub usług. Te rekomendacje produktów są dostarczane przez nas, niezależnie od tego, czy subskrybujesz Newsletter.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas takich rekomendacji e-mailem, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystaniu Twojego adresu do tego celu, nie ponosząc żadnych kosztów innych niż koszty transmisji wg. stawki podstawowej. Wystarczy komunikacja w formie tekstowej. Oczywiście każdy e-mail zawsze zawiera link do rezygnacji z subskrypcji.

 

5. Kto otrzymuje moje dane?

Jeśli angażujemy usługodawcę do przetwarzania zamówień, nadal będziemy odpowiedzialni za ochronę Twoich danych. Wszyscy przetwarzający są umownie zobowiązani do poufnego traktowania Twoich danych i przetwarzania ich tylko w ramach świadczenia usług. Zaangażowani przez usługobiorcy otrzymają Twoje dane, jeśli są one niezbędne do spełnienia danej usługi. Są to np. dostawcy usług IT, których potrzebujemy do działania i bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego, a także wydawnictwa reklamy i adresów w celu ich własnych promocji.

Twoje dane będą przetwarzane w naszej bazie danych klientów. Baza danych klientów ma na celu poprawę jakości istniejących danych klientów (czyszczenie dubletów, wskaźniki przeprowadził się/zmarł, korekta adresu) i umożliwia wzbogacenie o dane ze źródeł publicznych.

Dane te są przekazywane spółkom koncernu, jeżeli jest to konieczne do wykonania umów. Przechowywanie danych klientów jest powiązane z firmą i odbywa się odrębnie, przy czym nasza firma macierzysta działa jako dostawca usług dla poszczególnych uczestniczących firm.

W przypadku obowiązku prawnego oraz w ramach postępowania sądowego odbiorcami twoich danych mogą być organy i sądy, a także zewnętrzni audytorzy.

Ponadto ubezpieczalnie, banki, biura kredytowe i dostawcy usług mogą być odbiorcami Twoich informacji w celu inicjacji i realizacji umowy.

 

6. Jak długo będą przechowywane moje dane?

Przetwarzamy Twoje dane do końca relacji biznesowej lub do upływu obowiązujących ustawowych okresów przechowywania (na przykład wynikającychz Kodeksu handlowego, Kodeksu podatkowego, Ustawy domowej lub Ustawy o czasie pracy); Co więcej, do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane są potrzebne jako dowód.

 

7. Czy dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego?

Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych do kraju trzeciego. Przekazywanie w indywidualnych przypadkach odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub wyraźnej zgody.

 

8. Jakie mam prawa do prywatności?

Masz prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i skargi zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych.

 

Prawo na informacjie:

Możesz poprosić nas o informacje, czy i w jakim stopniu przetwarzamy Twoje dane.

Prawo na sprostowanie:

Jeśli przetwarzamy Twoje dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, możesz w dowolnym momencie poprosić nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

Prawo na usunięcie:

Możesz zażądać usunięcia Twoich danych, jeśli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub jeśli przetwarzanie nieproporcjonalnie zakłóca twoje uzasadnione interesy. Pamiętaj, że mogą istnieć powody sprzeciwiające się natychmiastowemu usunięciu, np. w przypadku prawnie regulowanych wymagań dotyczących przechowywania.

Bez względu na Twoje prawo do anulowania, natychmiast i całkowicie usuniemy Twoje dane, o ile nie istnieje obowiązek prawny ich zatrzymania i przechowywania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, jeśli

• podważają one prawidłowość danych, a mianowicie przez okres czasu, który pozwala nam na sprawdzenie poprawności danych.

• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odrzucasz usunięcie i zamiast tego potrzebujesz ograniczenia wykorzystania danych

• nie potrzebujemy już danych do zamierzonego celu, ale nadal potrzebujesz tych danych, aby dochodzić lub bronić swoich praw, lub

• sprzeciwiałeś się przetwarzaniu danych.

Prawo do przenoszenia danych:

Możesz zażądać od nas dostarczenia informacji, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz możesz przekazać te informacje innej osobie bez przeszkód, pod warunkiem że

• przetwarzamy te informacje na podstawie udzielonej lub wycofywalnej zgody lub w celu wykonania umowy między nami, oraz

• przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Jeśli jest to technicznie możliwe, możesz wymagać od nas, abyśmy przenieśli Twoje dane bezpośrednio do innej osoby odpowiedzialnej.

Prawo sprzeciwu:

Jeśli przetwarzamy Twoje dane w uzasadnionym interesie, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Nie będziemy już przetwarzać Twoich danych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub że przetwarzanie ma na celu egzekwowanie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych do celów bezpośredniej reklamy bez podawania przyczyny.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważasz, że naruszamy niemieckie lub europejskie przepisy dotyczące ochrony danych podczas przetwarzania Twoich danych, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia pytań. Oczywiście masz również prawo skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym, z odpowiednim Państwowym Urzędem Nadzoru Ochrony Danych.

Jeśli chcesz wystąpić przeciwko nam w związku z jednym z wymienionych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych. W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

 

9. Czy jestem zobowiązany do udostępnienia danych?

Przetwarzanie danych jest wymagane do zawarcia lub wykonania umowy z nami. Jeśli nie dostarczysz nam tych danych, na ogół będziemy musieli odmówić zawarcia umowy lub nie będziemy w stanie zrealizować istniejącej umowy, a w konsekwencji ją rozwiązać. Nie jesteś jednak zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które nie są istotne ani wymagane przez prawo dla realizacji umowy.