Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)
van de firma ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf


§ 1 Toepassingsgebied - contractpartners

 1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op juridische transacties tussen de firma ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf, Duitsland (hierna "Verkoper" genoemd) en ondernemers of rechtspersonen van het openbare recht of openbare activa van (hierna "Koper" genoemd).
 2. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband dat, bij het aangaan van een juridische transactie, met het oog op zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit handelt.
 3. Afwijkende verkoopvoorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk afgewezen. Wij accepteren conflicterende of afwijkende bepalingen van de algemene voorwaarden van de koper alleen wanneer wij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met de geldigheid daarvan.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle zakelijke transacties met de koper, voor zover deze transacties een vergelijkbaar karakter hebben, zelfs als deze niet worden genoemd in latere contracten.

 


§ 2 Aanbiedingen en totstandkoming van het contract

 1. De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en niet bindend.
 2. Tenzij anders vermeld, is de verkoper gedurende 30 dagen vanaf de datum van de aanbieding gebonden aan de prijzen in zijn aanbiedingen.
 3. De verkoper kan bestellingen die moeten worden beschouwd als aanbiedingen volgens § 145 van het Duits Burgerlijk Wetboek binnen twee weken accepteren, op voorwaarde dat er geen acceptatietermijn is vastgesteld.
 4. Verklaringen van acceptatie vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de verkoper om juridische geldigheid te garanderen.
 5. Verklaringen van acceptatie die afwijken van het aanbod van de besteller worden bindend, als ze niet binnen twee weken worden tegengesproken.
 6. Publieke verklaringen, tekeningen, illustraties, afmetingen, gewichten, beschrijvingen en andere technische gegevens van de leverancier bevatten geschatte waarden. Ze zijn niet bindend voor de verkoper, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Als de verkoper toepassingstechnische informatie in verstrekt of passende aanbevelingen doet in het kader van het contract, vormen deze geen garantie.
 8. De verkoper heeft het recht om de vorderingen uit de zakelijke relatie over te dragen.

 


§ 3 Prijzen

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen van de verkoper vanaf fabriek, plus eventuele leveringskosten, verpakkingen en verzekeringen berekend in Euro.
 2. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijk bepaalde BTW, die geldt op de dag van levering in Duitsland. Dit wordt in rekening gebracht voor leveringen aan andere lidstaten van de Europese Unie, op voorwaarde dat het BTW-nummer van de koper voorhanden is.

 


§ 4 Betaling - Verrekening/retentierecht

 1. Tenzij in de koopovereenkomst anders overeengekomen, zijn de facturen van de verkoper, zonder aftrek, na facturering direct betaalbaar en mogen uitsluitend worden betaald op de rekening van de verkoper zoals vermeld in de orderbevestiging/contract.
 2. Kosten voor buitenlandse betalingen zijn niet voor rekening van de verkoper. Alle van toepassing zijnde vergoedingen en onkosten zijn voor rekening van de koper.
 3. De verkoper heeft het recht betalingen eerst met oude schulden te verrekenen. Indien er reeds kosten en rente zijn ontstaan, heeft de verkoper het recht om de betaling eerst te verrekenen met de kosten, vervolgens met de rente en ten slotte met de betreffende dienst.
 4. Een betaling wordt pas geacht te zijn gedaan als de verkoper over het bedrag kan beschikken.
 5. Als er gegronde twijfels bestaan over de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de koper en als de koper niet bereid is vooruit te betalen, of niet bereid is een passende zekerheid te stellen voor de dienst die aan hem wordt verleend, kan de verkoper, voor zover deze dit nog niet heeft gedaan, zich terugtrekken uit het contract.
 6. De verkoper heeft het recht voor elke geldige betalingsherinnering een bedrag van € 15,- in rekening te brengen.
 7. In geval van wanbetaling met meer dan één verplichting, zijn alle openstaande vorderingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.
 8. In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper, na het vaststellen van een redelijke termijn voor betaling of borgstelling en na het verstrijken van deze termijn zonder resultaat, het recht om openstaande leveringen in afwachting van de betaling van alle vorderingen niet te leveren of zich terug te trekken uit alle contracten waarop deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.
 9. Het geldend maken van verdere door vertraging veroorzaakte schade blijft voorbehouden aan de verkoper.
 10. De verkoper heeft het recht om zijn vorderingen uit de leveringen en diensten aan derden over te dragen ten behoeven van financiering, bijv. aan een commissionair.
 11. Verrekening met vorderingen jegens de verkoper zijn niet toegestaan voor de koper, tenzij de vorderingen onbetwist of wettelijk vastgesteld zijn.
 12. De koper is alleen bevoegd om zijn retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 


§ 5 Levering en vertraging van ontvangst

 1. Bij vertragingen van levering en diensten als gevolg van overmacht en als gevolg van gebeurtenissen die de levering aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken - met inbegrip van problemen met de aanschaf van materialen, storingen, stakingen, lock-outs, gebrek aan transportmiddelen, officiële bestellingen, enz. - zelfs als deze zich voordoen bij leveranciers van de verkoper of hun onderaannemers - is de verkoper niet verantwoordelijk voor bindende, overeengekomen deadlines en afspraken. In deze gevallen heeft de verkoper het recht om de levering of dienst uit te stellen door de duur van de belemmering inclusief een redelijke opstartperiode, of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren voor het deel waaraan nog niet is voldaan. De verlenging vindt niet plaats als de andere partij niet onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van de reden voor de vertraging op het moment dat kan worden voorzien dat de contractuele termijnen niet kunnen worden gehaald. Vorderingen tot schadevergoeding van de koper zijn uitgesloten in de bovengenoemde gevallen, voor zover de verkoper heeft voldaan aan zijn verplichtingen in overeenstemming met deze bepaling.
 2. Als de verkoper verantwoordelijk is voor het niet nakomen van bindende deadlines en termijnen of in verzuim is, heeft de koper recht op een vergoeding van ½% voor elke voltooide week van verzuim, maar in totaal maximaal 5% van de factuurwaarde van de door vertraging getroffen leveringen en diensten. Verdere vorderingen zijn uitgesloten, tenzij de vertraging te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de verkoper.
 3. De levering van de goederen gebeurt vanaf de fabriek van de verkoper.
 4. De kosten voor transport en verpakking van de levering zijn voor rekening van de koper.
 5. Bij ontbreken van een speciale overeenkomst is de verkoper vrij om te kiezen voor het transportbedrijf en het type transportmiddel.
 6. Het recht op redelijke, gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke diensten evenals de facturering daarvan blijft uitdrukkelijk voorbehouden aan de verkoper, voor zover van de koper kan worden verwacht dat deze een gedeeltelijke levering accepteert.
 7. Leveringen vóór het begin van een meegedeelde levertermijn zijn toegestaan.
 8. Voor zover niet in de koopovereenkomst anders is overeengekomen, hebben leveringsdata betrekking op de overdracht aan de vervoerder/bezorger, en in het geval van verstoring van de levering waarvoor de koper verantwoordelijk is, is de leveringsdatum het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending door de verkoper.
 9. Indien de overdracht van de goederen door toedoen van de koper niet tijdig plaatsvindt, heeft de verkoper het recht de goederen op te slaan voor rekening van de koper en/of na een redelijke periode zich uit het contract terug te trekken en de goederen elders te verkopen. Alle schade die de verkoper in dit verband oploopt en eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper. Verdere aanspraken van de verkoper blijven voorbehouden.

 


§ 6 Overdracht van risico

 1. Het risico gaat over op de koper zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anders verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verzending, of als de goederen de fabriek van de verkoper voor verzending hebben verlaten. Dit geldt ook voor verzending van de goederen in dezelfde plaats, bijv. wanneer de goederen worden vervoerd door eigen personeel en/of een eigen vervoermiddel.
 2. Als de goederen klaar zijn voor verzending en de verzending of acceptatie van de goederen wordt vertraagd om redenen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is, gaat het risico over op de koper na ontvangst van de bevestiging van gereedheid voor verzending.
 3. Indien de levering wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de koper verantwoordelijk is, gaat het risico van onopzettelijk verlies of verslechtering van de goederen over op de koper op het moment dat de koper in gebreke is van acceptatie of betaling.


§ 7 Garantie - Verplichting tot inspectie en kennisgeving

 1. De garantieperiode voor nieuwe goederen bedraagt twaalf maanden vanaf de overdracht van het risico.
 2. Bij de verkoop van tweedehands goederen wordt aansprakelijkheid voor materiaaldefecten uitgesloten.
 3. De koper is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren op kwalitatieve en kwantitatieve afwijkingen en om de verkoper binnen een termijn van één week na de ontvangst van de goederen in schriftelijke vorm op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Als er binnen 7 dagen geen klacht wordt ingediend, worden de goederen geacht correct en volledig te zijn afgeleverd, tenzij het gebrek tijdens de inspectie niet duidelijk zichtbaar is. Om aan de termijn hiervoor te voldoen, is tijdige verzending voldoende.
 4. Het bovenstaande is ook van toepassing op transportschade.
 5. Gebreken aan een deel van de levering geven geen recht op klachten over de gehele levering.
 6. De koper verleent de verkoper het recht om de voorafgaande aan de reparatie vastgestelde gebreken zelf te inspecteren of dit door een neutrale, beëdigde deskundige te laten doen. De kosten van de expert komen voor rekening van de partij waarvoor het oordeel van de deskundige negatief uitvalt.
 7. In geval van defecten heeft de verkoper het recht om naar eigen goeddunken defecte goederen te repareren of defectvrije goederen (vervangende levering) te leveren. De verkoper moet altijd in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn aanvullende prestaties te leveren.
 8. Indien de geleverde goederen, ondanks alle zorgvuldigheid, een gebrek vertonen dat reeds aanwezig was op het moment van de overdracht van het risico, kan de verkoper naar eigen goeddunken eisen dat

      a) het defecte onderdeel of goederen voor reparatie en daaropvolgende terugzending, zonder kosten voor de koper, naar de verkoper wordt gestuurd;

      b) de koper het defecte onderdeel of de goederen tijdelijk bewaart en een onderhoudstechnicus van de verkoper, na een bindende afspraak, de koper bezoekt om het defect te repareren;

      c) de reparatie wordt uitgevoerd door de koper zelf of door een derde partij op uitdrukkelijke instructie van de verkoper en de verkoper de koper vergoedt voor de daarvoor noodzakelijke kosten.

 1. In geval van een vervangende levering, is de koper verplicht om de defecte goederen aan de verkoper te retourneren.
 2. Vervangen onderdelen worden het eigendom van de verkoper.
 3. Als de koper vereist dat garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd op een locatie die door de koper wordt gespecificeerd, kan de verkoper aan een dergelijk verzoek voldoen en worden onderdelen onder de garantie niet in rekening gebracht tijdens de werktijd en worden reiskosten betaald op basis van de standaardtarieven van de verkoper.
 4. Als de volgende uitvoering drie keer mislukt, kan de koper, met inbegrip van eventuele aanspraken op schadevergoeding, de annulering van het contract of de vermindering van de vergoeding eisen.
 5. Er wordt geen garantie gegeven voor schade veroorzaakt door de koper na de overdracht van risico's als gevolg van ongepast of oneigenlijk gebruik, of schade als gevolg van bijzondere externe invloeden die niet in het contract zijn opgenomen, of schade als gevolg van onjuiste installatie of inbedrijfstelling door de koper, of onjuiste of nalatige omgang door derden, schade aan het geverfde oppervlak en corrosie als gevolg daarvan, ongeschikte bedrijfsmiddelen, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, evenals natuurlijke slijtage.
 6. De garantie heeft geen betrekking op schade die is veroorzaakt door verder gebruik na optreden van een defect.
 7. Er is geen recht op claims voor gebreken in het geval van een onbeduidende afwijking van de afgesproken kwaliteit, in geval van onbeduidende verslechtering van de bruikbaarheid of in geval van natuurlijke slijtage.
 8. Voor seizoensmachines eindigt de garantieperiode voor nieuwe goederen aan het einde van de eerste gebruiksperiode, op voorwaarde dat de machine werd gebruikt voor de oogst.
 9. Als de montage-, service- of onderhoudsinstructies van de verkoper niet worden nageleefd, wijzigingen aan producten worden uitgevoerd en/of onderdelen worden uitgewisseld en/of verbruiksartikelen worden gebruikt, die niet overeenstemmen met de oorspronkelijke specificaties van de verkoper, vervalt de garantie voor gebreken aan de producten als de koper een goed onderbouwde bewering dat deze omstandigheden het defect hebben veroorzaakt, niet weerlegt.
 10. Aanspraken van de koper voor de kosten voor latere uitvoering, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, worden uitgesloten wanneer de kosten stijgen omdat de goederen die door de verkoper worden afgeleverd later naar een andere locatie dan het filiaal van de koper worden gebracht, tenzij de verplaatsing overeenkomt met het bedoelde gebruik.
 11. Aanspraken tegen de verkoper voor gebreken zijn alleen toegestaan door de koper en zijn niet overdraagbaar.
 12. De bovenstaande beperkingen van de garantie zijn niet van toepassing in het geval van schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid of voor enige andere schade die het gevolg is van het opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of slechte wil van de verkoper, evenals voor schade die voortvloeit uit aansprakelijkheid op basis van verplichte wettelijke bepalingen, zoals de wet op de productaansprakelijkheid, en in het geval van garanties.

 


§ 8 Aansprakelijkheid

 1. De verkoper is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, op voorwaarde dat de koper aanspraken op schadevergoeding claimt op grond van opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet en grove nalatigheid van hun vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, of als deze opzettelijk een materiële contractuele verplichting schenden. Substantiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waaraan moet worden voldaan om correcte uitvoering van het contract mogelijk te maken en waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen dat hieraan wordt voldaan.
 2. Voor zover de verkoper niet wordt beschuldigd van opzettelijke contractbreuk, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typische schade.
 3. De verjaringstermijn voor schadeclaims is 12 maanden na de overdracht van het risico.
 4. De aansprakelijkheid met betrekking tot verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft onaangetast. Dit geldt ook voor de verplichte aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid.
 5. Tenzij hierboven anderszins bepaald, is verdere aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.
 6. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor zijn werknemers.

 


§ 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De verkoper behoudt de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van alle claims die voortvloeien uit het contract. Dit geldt ook voor toekomstige aanspraken die voortvloeien uit contracten die gelijktijdig of later zijn gesloten in een lopende zakelijke relatie tot het moment van afwikkeling, zelfs als de verkoper er niet altijd expliciet naar verwijst.
 2. De koper is verplicht zorgvuldig met de aangekochte goederen om te gaan zolang het eigendom niet aan hem is overgedragen. Hij is in het bijzonder verplicht om deze op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen diefstal, brand en waterschade op basis van de nieuwwaarde. Als onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet de koper deze op tijd en voor eigen rekening uitvoeren.
 3. Zolang het eigendom nog niet is overgedragen, moet de koper wijzen op het eigendom van de verkoper in geval van toegang door derden tot de voorbehouden goederen, met name inbeslagnames, en de verkoper onmiddellijk schriftelijk informeren als het geleverde goed in beslag wordt genomen of aan andere interventies van derden wordt blootgesteld.
 4. Voor zover de derde partij niet in staat is om de verkoper te vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een vordering in overeenstemming met § 771 van de verordening voor civiele procedures, is de koper aansprakelijk voor het verlies dat de verkoper lijdt.
 5. De koper heeft het recht om de voorbehouden goederen in het gebruikelijke zakelijk verkeer door te verkopen. Hij draagt hierbij alle vorderingen die voortvloeien uit de volledige wederverkoop aan de verkoper af.
 6. Als voorbehouden goederen na verwerking of samenvoeging met objecten die exclusief eigendom zijn van de koper worden doorverkocht, draagt de koper alle aanspraken die voortvloeien uit de wederverkoop volledig af aan de verkoper. Indien voorbehouden goederen door de koper onverwerkt of na verwerking of samenvoeging met goederen die geen eigendom van de koper zijn worden verkocht, draagt de koper bij voorbaat de aanspraken die voortvloeien uit de doorverkoop over aan de verkoper, ter waarde van de voorbehouden goederen met alle aanvullende rechten en prioriteit vóór de rest. De verkoper accepteert de overdracht.
 7. Elke bewerking of verwerking van de voorbehouden goederen wordt door de koper uitgevoerd voor de verkoper, zonder enige verplichting voor de verkoper. In het geval van het verwerken, verbinden, mengen of combineren van de voorbehouden goederen met andere goederen die niet tot de verkoper behoren, heeft de verkoper het recht op mede-eigendom van het nieuwe goed in verhouding tot de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere bewerkte of verwerkte goederen op het moment van bewerking, verwerking, combinatie of vermenging. Als de koper het volledige eigendom van de nieuwe goederen verwerft, verleent hij de verkoper bij voorbaat mede-eigendom van de nieuwe goederen in verhouding tot de waarde van de verwerkte, verbonden, gecombineerde of gemengde voorbehouden goederen. De koper houdt de nieuwe goederen kosteloos voor de verkoper in bewaring.
 8. Als de koper de goederen onder eigendomsvoorbehoud doorverkoopt, blijft de verkoper tot de volledige betaling van alle claims die voortvloeien uit de zakelijke relatie de eigenaar van de voorbehouden goederen. De koper draagt hierbij de claims ten opzichte van zijn afnemers voor de overlevering van de voorbehouden goederen en alle andere rechten ten aanzien van zijn afnemers af. De verkoper accepteert de overdracht.
 9. De koper blijft tot het innen van de claim en ook na de afstand bevoegd. Het recht van de verkoper om de claim zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. De verkoper zal de vordering echter niet innen zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, niet in gebreke is gebleven en met name geen aanvraag voor het openen van een insolventieprocedure heeft ingediend, of de betaling heeft gestaakt.
 10. Op verzoek van de verkoper moet de koper de verkoper de informatie verstrekken die nodig is voor het verzamelen van de toegewezen claims, de bijbehorende documenten verzenden en de schuldenaar op de hoogte brengen van de toewijzing.
 11. De verkoper verbindt zich ertoe de aan hem verschuldigde zekerheden op verzoek van de koper vrij te geven wanneer de waarde daarvan de te zekeren vorderingen met meer dan 20% overschrijdt. De keuze voor het vrijgeven van zekerheid is aan de verkoper.
 12. In geval van contractschendend gedrag door de koper - in het bijzonder wanbetaling en aanzienlijke verslechtering van het vermogen - heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te herroepen en de teruggave van de voorbehouden goederen te eisen. De kosten van het overleveren zijn voor rekening van de koper.
 13. De verkoper heeft het recht om zijn rechten op eigendomsvoorbehoud ten aanzien van § 449 par. 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek te laten gelden, zonder voorafgaande intrekking van het betreffende koopcontract. Na het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud kan de koper door het afgesloten contract niet langer recht op bezit afleiden.

 


§ 10 Constructiewijzigingen

 1. De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de constructie.
 2. Als een dergelijke wijziging in de constructie plaatsvindt tussen de totstandkoming van het contract en de levering en overdracht van goederen of diensten, heeft de koper niet het recht zich terug te trekken uit het contract als de wijziging in de constructie als gevolg van een wetswijziging en/of de wijziging van andere technische normen (DIN, TA, enz. .) vereist was en/of de wijziging in de constructie technisch minimaal gelijkwaardig is.
 3. De verkoper is niet verplicht om wijziging in de constructie aan reeds geleverde producten uit te voeren, op voorwaarde dat de reeds geleverde producten niet defect zijn.

 


§ 11 Ingediende documenten - geheimhouding

 1. De verkoper blijft voor alle tijdens de bestelling aan de koper overgedragen documenten, zoals berekeningen, tekeningen, programma's, enz., eigenaar van de eigendoms- en auteursrechten. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij de verkoper de koper uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming verleent.
 2. De koper is verplicht om alle niet publieke commerciële en technische informatie of kennis die bekend is geworden uit de zakelijke relatie tussen de verkoper en de koper, als bedrijfsgeheim te beschouwen.

 


§ 12 Rechtskeuze - Contracttaal - Plaats van uitvoering - Jurisdictie

 1. De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens koopverdrag met betrekking tot de verkoop van goederen (CISG).
 2. De contracttaal is Duits.
 3. Plaats van uitvoering is Herrngiersdorf, Duitsland.
 4. Als de koper een handelaar, publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds is, of zich in een regio zonder bevoegde rechtbank bevindt, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van de verkoper. De verkoper heeft ook het recht om de koper te dagvaarden bij zijn algemene bevoegde rechtbank.


Stand 12-2021

 

DE - Download: Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf Stand 12/2021.pdf

 

EN - Download: General Terms and Conditions (GTC) of ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf Version 12/2021.pdf

 

PL - Download: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) of ROPA Polska sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 55-330 Błonie.pdf