Informační požadavky podle článku 13 GDPR

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje (zkráceně „údaje“) proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení. Na základě těchto zásad ochrany osobních údajů vás chceme komplexně informovat o zpracování vašich údajů v naší společnosti a o nárocích na ochranu údajů a právech, na která máte nárok v souladu s článkem 13 evropského obecného nařízení o ochraně údajů (EU DS-GVO).

1. Kdo je zodpovědný za zpracování dat a na koho se můžete obrátit?

 

Zodpovědný je

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24

84097 Herrngiersdorf

Telefon: +49-(0) 87 85 - 96 01 - 0

 

Úředník pro ochranu osobních údajů společnosti je

pan Gerald Lill

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

E-Mail: g.lill@projekt29.de

Tel.: 0941-2986930

 

2. Které údaje jsou zpracovány az jakých zdrojů pocházejí?

Údaje, které jsme od vás obdrželi, zpracováváme v rámci zahájení nebo vypořádání smlouvy, na základě souhlasu nebo jako součást vaší žádosti s námi nebo v rámci vašich zaměstnanců.

 

Osobní údaje zahrnují:

Vaše kontaktní údaje, včetně zákazníků např. Jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje.

Na Žadatelé a zaměstnanci to zahrnuje např. Jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), datum narození, údaje z životopisu a osvědčení o zaměstnání, bankovní údaje, náboženská příslušnost.

Na obchodní partneři to zahrnuje např. jméno jejich zákonného zástupce, společnost, číslo obchodního rejstříku, DIČ, číslo společnosti, adresa, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), bankovní údaje.

 

Kromě toho také zpracováváme následující další osobní údaje:

• informace o druhu a obsahu údajů o smlouvě, údajích o objednávce, údajích o prodeji a převzetí, historii zákazníků a dodavatelů a poradenské dokumenty,

• reklamní a prodejní údaje,

• informace z vašeho elektronického provozu s námi (např. IP adresa, přihlašovací údaje),

• další údaje, které jsme od vás obdrželi v našem obchodním vztahu (například při schůzkách se zákazníky),

• Data, která sami vytváříme z kmenových / kontaktních údajů, jakož i jiných dat, jako jsou pomocí potřeb zákazníků a analýz zákaznického potenciálu,

• dokumentaci vašeho souhlasu s přijetím např. newsletteru.

 

3. Za jakým účelem a na jakém právním základě se údaje zpracovávají?

Vaše data zpracováváme v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně údajů (DS-GVO) a Federálního zákona o ochraně údajů 2018, ve znění pozdějších předpisů:

 

za plnění (před) smluvních závazků (čl. 6 odst. 1lit.b DS-GVO):

Zpracování vašich údajů probíhá pro vyřízení smlouvy on-line nebo v jedné z našich poboček, pro vyřízení smlouvy se svým spolupracovníkem v našem podniku. Data se zpracovávají zejména při zahájení podnikání a při uzavření smluv s vámi.

za plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) DS-BER):

Zpracování vašich údajů je za účelem splnění různých zákonných povinností, např. požadované obchodním zákoníkem nebo daňovým zákoníkem.

pro ochranu oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

Z důvodu vyvážení zájmů může dojít ke zpracování dat nad rámec skutečného plnění smlouvy, abychom chránili oprávněné zájmy nás nebo třetích stran. Zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů probíhá například v těchto případech:

  •  Reklama nebo marketing (viz č. 4),
  • Obchodní řízení a vývoj služeb a produktů;
  • Vedete databázi zákazníků pro celou skupinu, abyste zlepšili služby zákazníkům
  •  v rámci soudního řízení.

• v souvislosti s Vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO):

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich údajů, např. poslat náš zpravodaj.

 

04. Zpracování osobních údajů pro reklamní účely

Můžete použít námitky proti použití vašich osobních údajů pro reklamní účely za všech okolností nebo pro jednotlivá opatření, aniž by vám vznikly jakékoli jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.

 

Podle zákonných požadavků § 7 odst. 3 UWG jsme oprávněni použít e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při podpisu smlouvy o přímé reklamě na své vlastní podobné zboží nebo služby. Tato doporučení produktů jsou poskytována námi, bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru novinek.

Pokud od nás nechcete dostávat taková doporučení e-mailem, můžete kdykoli proti použití vaší adresy pro tento účel vznést námitky, aniž by tím vznikly jakékoli jiné náklady než náklady na přenos základní sazby. Postačuje komunikace v textové podobě. Každý e-mail samozřejmě obsahuje vždy odkaz na odhlášení.

 

5. Kdo přijímá moje data?

Pokud pro zpracování objednávek použijeme poskytovatele služeb, budeme i nadále odpovědní za ochranu vašich dat. Všichni zpracovatelé jsou smluvně povinni zacházet s vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je pouze v rámci poskytování služeb. Námi zadané procesory obdrží vaše data, pokud je potřebují ke splnění svých příslušných výkonů. Jedná se např. O Poskytovatelé IT služeb, které potřebujeme pro provoz a bezpečnost našeho IT systému, stejně jako vydavatele reklam a adres pro vlastní propagaci.

Vaše data budou zpracována v naší zákaznické databázi. Zákaznická databáze podporuje zvyšování kvality dat stávajících zákaznických dat (čištění dubletu, indikátor deformace / zeslabení, korekce adresy) a umožňuje obohacování o data z veřejných zdrojů.

Tyto údaje jsou poskytovány společnostem ve Skupině, je-li to nezbytné pro uzavření smlouvy Ukládání údajů o zákaznících se provádí ve vztahu ke společnosti a samostatně, přičemž naše mateřská společnost působí jako poskytovatel služeb pro jednotlivé zúčastněné společnosti.

V případě právní povinnosti a v souvislosti se soudním řízením mohou být příjemci vašich údajů orgány a soudy i externí auditoři.

Kromě toho mohou být příjemci vašich informací za účelem zahájení a splnění smlouvy pojišťovny, banky, úvěrové agentury a poskytovatelé služeb.

 

6. Jak dlouho budou moje data uložena?

Vaše data zpracováváme do konce obchodního vztahu nebo do uplynutí příslušných zákonných dob uchovávání (například od obchodního zákoníku, daňového zákoníku, domácího zákona nebo zákona o pracovní době); kromě toho až do ukončení veškerých právních sporů, v nichž jsou údaje požadovány jako důkaz.

 

7. Jsou osobní údaje přenášeny do třetí země?

V zásadě nepřenášíme žádná data do třetí země. Přenos v jednotlivých případech se provádí pouze na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, standardních smluvních doložek, příslušných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu.

 

8. Jaká práva na soukromí mám?

Máte kdykoliv právo na informaci, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů a stížnost podle předpokladů právní úpravy na ochranu osobních údajů.

 

Právo na přístup k osobním údajům:

Můžete od nás požadovat informaci, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše údaje.

Právo na opravu:

Pokud zpracováváme vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete po nás kdykoliv požadovat jejich opravu nebo jejich doplnění.

Právo na výmaz:

Můžete po nás požadovat výmaz vašich údajů, pokud je zpracováváme protiprávně nebo zpracování nepoměrně zasahuje do vašich oprávněných zájmů na ochranu. Vezměte na vědomí, že mohou existovat důvody bránící okamžitému výmazu, např. v případě zákonem stanovených povinností k uchovávání.

Nezávisle na uplatnění vašeho práva na výmaz vymažeme vaše údaje neprodleně a kompletně v případě, že tomu nebrání příslušná smluvní nebo zákonná povinnost k uchovávání.

Právo na omezení zpracování:

Můžete po nás požadovat omezení zpracování vašich údajů v případě, že

•  popřete správnost údajů, a sice po dobu, která nám umožní zkontrolovat správnost údajů.

•  zpracování údajů bude protiprávní, odmítnete ale výmaz a místo toho budete požadovat omezení používání údajů,

•  již nepotřebujeme data pro zamýšlený účel, ale stále je potřebujete, abyste mohli uplatnit nebo hájit svá práva, nebo

•  Proti zpracování údajů jste vznesli námitky.

Právo na přenositelnost údajů:

Máte právo získat vaše údaje, které jsme nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, pokud

•  tyto údaje zpracováváme na základě vámi uděleného a odvolatelného souhlasu nebo ke splnění smlouvy mezi námi, a

•  toto zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při technické proveditelnosti můžete po nás požadovat přímé předání vašich údajů jinému správci.

Právo vznést námitku:

Jestliže vaše údaje zpracováváme z oprávněného zájmu, můžete proti tomuto zpracování osobních údajů kdykoliv vznést námitku; to by platilo také pro profilování založené na těchto ustanoveních. Poté již vaše údaje nebudeme zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Proti zpracování vašich údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoliv vznést námitku bez uvedení důvodů.

Právo podat stížnost:

Pokud si myslíte, že při zpracování vašich údajů porušujeme německé nebo evropské právní úpravy na ochranu údajů, prosíme vás, abyste nás kontaktovali, abychom mohli objasnit otázky. Máte samozřejmě také právo obrátit se na příslušný dozorový úřad, Zemský úřad pro dohled nad ochranou údajů.

Pokud budete chtít vůči nám uplatnit některé z uvedených práv, obraťte se na našeho zmocněnce pro ochranu údajů. V případě pochybností můžeme požadovat další informace k potvrzení vaší identity.

 

9. Zavazuji se poskytovat údaje?

Zpracování vašich údajů je nutné k uzavření nebo plnění vaší smlouvy s námi. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, budeme obecně muset odmítnout uzavření smlouvy nebo nemůžeme dokončit existující smlouvu a následně ji ukončit. Nejste však povinni dát svůj souhlas se zpracováním údajů, které nejsou pro splnění smlouvy relevantní nebo zákonné.