AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf


§ 1 Oblast platnosti – Smluvní partneři

 1. Tyto VOP platí výhradně pro právní úkony mezi firmou ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf (dále nazývaná „prodávající“) a podnikateli, resp. veřejnoprávními institucemi nebo veřejnoprávními účelovými fondy (dále nazývané „objednatel“).
 2. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo osobní společnost s právní subjektivitou, která činí právní úkon v rámci své podnikatelské nebo samostatné profesní činnosti.
 3. Odlišné obchodní podmínky objednatele se výslovně neuznávají. Podmínky objednatele, které jsou v rozporu s těmito prodejními podmínkami nebo se od nich liší, uznáváme jen tehdy, pokud výslovně vyjádříme v textové podobě souhlas s jejich platností.
 4. Tyto VOP platí také pro veškerý obchodní styk s objednatelem, pokud se jedná o právní úkony příbuzné povahy, i když nejsou zmíněny v pozdějších smlouvách.

 


§ 2 Nabídky a uzavření smlouvy

 1. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné.
 2. Pokud není uvedeno něco jiného, je prodávající vázán cenami, které jsou uvedeny v jeho nabídkách, po dobu 30 dní od data podání nabídky.
 3. Pokud nebyla stanovena lhůta pro přijetí, může prodávající přijmout objednávky, které lze považovat za nabídku ve smyslu § 145 německého občanského zákoníku (BGB), do dvou týdnů.
 4. Podmínkou právní účinnosti prohlášení o přijetí je výslovné písemné potvrzení prodávajícího.
 5. Prohlášení o přijetí, která se liší od nabídky objednatele, jsou závazná, pokud proti nim do 2 týdnů nevyjádříme námitku.
 6. Veřejná vyjádření, výkresy, vyobrazení, rozměry, hmotnosti, popisy a ostatní technické údaje prodávajícího obsahují přibližné hodnoty. Pokud tyto údaje nejsou písemně potvrzeny, jsou pro prodávajícího nezávazné.
 7. Pokud prodávající poskytne v souvislosti se smlouvou technologické údaje nebo odpovídající doporučení, nejedná se o prohlášení o záruce.
 8. Prodávající je oprávněn postoupit své nároky z obchodního spojení.

 


§ 3 Ceny

 1. Pokud není dohodnut opak, platí všechny ceny prodávajícího v dodací paritě „ze závodu“, bez případných nákladů na dodání, balení a pojištění a rozumějí se v měně euro.
 2. Všechny ceny se rozumějí bez sazby daně z přidané hodnoty platné v Německu k datu dodání. Tato daň se účtuje u dodávek do jiných členských zemí Evropské unie v případě, že není známo daňové identifikační číslo zákazníka.

 


§ 4 Platby – zápočet/zadržovací právo

 1. Pokud není v kupní smlouvě sjednáno něco jiného, jsou faktury prodávajícího splatné okamžitě po vystavení beze srážek a částky se poukazují výhradně na účet prodávajícího, který je uveden v potvrzení zakázky / ve smlouvě.
 2. U zahraničních plateb nesmí prodávajícímu vzniknout náklady spojené s převodem. Případné poplatky a odvody je povinen uhradit objednatel.
 3. Prodávající je oprávněn použít platby nejprve k vyrovnání starších pohledávek. Pokud už mezitím naběhly náklady a úroky, je prodávající oprávněn započítat platbu nejprve k úhradě nákladů, pak na úroky a nakonec na hlavní plnění.
 4. Platba se považuje za provedenou až tehdy, když prodávající může disponovat částkou.
 5. Jestliže existují důvodné pochybnosti o platební schopnosti nebo úvěruhodnosti objednatele a ten není ani po obdržení výzvy k úhradě ochoten provést úhradu předem nebo poskytnout vhodnou jistotu za provedení svého plnění, je prodávající v případě, že ještě sám neplnil, oprávněn odstoupit od smlouvy.
 6. Prodávající je oprávněn účtovat za každou oprávněnou upomínku 15,- euro.
 7. V případě prodlení s úhradou více než jednoho závazku jsou všechny dosud neuhrazené pohledávky objednatele okamžitě splatné.
 8. V případě prodlení objednatele je prodávající, poté co stanovil přiměřenou dodatečnou lhůtu k úhradě dlužné částky nebo poskytnutí jistoty a tato lhůta marně uplynula, oprávněn až do zaplacení všech neuhrazených pohledávek odložit dosud neprovedené dodávky nebo odstoupit od všech smluv, pro které platí tyto prodejní podmínky.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo na uplatnění další škody vzniklé v důsledku prodlení.
 10. Prodávající je oprávněn postoupit své pohledávky z dodávek a výkonů třetím osobám za účelem financování, např. inkasní agentuře.
 11. Objednatel není oprávněn provádět zápočet proti pohledávkám prodávajícího, ledaže by se jednalo o nesporné nebo pravomocně zjištěné nároky.
 12. K uplatnění práva na zadržení je objednatel oprávněn pouze v případě, že se jeho protinárok týká téhož smluvního vztahu.

 


§ 5 Dodávka a prodlení s převzetím

 1. Prodávající nenese – i u smluvně sjednaných lhůt a termínů – odpovědnost za prodlení s dodávkami nebo s provedením výkonů, k němuž dojde v důsledku vyšší moci nebo událostí, které prodávajícímu podstatně ztíží nebo bez jeho zavinění znemožní provést dodávku; sem patří také později vzniklé problémy s obstaráním materiálu, narušení provozu, stávka, výluka, nedostatek dopravních prostředků, úřední nařízení atd., a to i v případě, že nastanou u dodavatelů prodávajícího nebo jejich subdodavatelů. Prodávající je v těchto případech oprávněn odložit provedení dodávky, resp. výkonů o dobu trvání překážky v plnění včetně přiměřené doby náběhu, nebo zcela nebo zčásti odstoupit od smlouvy ohledně dosud nesplněné části dodávek/výkonů. Lhůta se neprodlužuje v případě, že druhá smluvní strana nebude vyrozuměna o důvodu pro neplnění ihned poté, co se ukáže, že nebude možno dodržet smluvně stanovené lhůty. Nároky objednatele na náhradu škody jsou ve výše uvedených případech vyloučeny, pokud prodávající splnil své povinnosti uvedené v tomto ustanovení.
 2. Pokud prodávající nese odpovědnost za nedodržení smluvně přislíbených lhůt a termínů nebo pokud se nachází v prodlení, má objednatel nárok na úrok z prodlení ve výši 1/2 % za každý plný týden prodlení, celkem však nejvýše 5 % fakturované částky za dodávky a výkony, kterých se týká prodlení. Další nároky jsou vyloučeny, ledaže by příčinou prodlení byla hrubá nedbalost nebo úmyslné jednání prodávajícího.
 3. Pro dodávky platí dodací podmínka „vyplaceně závod prodávajícího“.
 4. Náklady na přepravu a zabalení dodávaného zboží nese objednatel.
 5. Jestliže není výslovně dohodnuto něco jiného, je prodávající oprávněn zvolit dopravce a druh dopravního prostředku.
 6. Prodávající si výslovně vyhrazuje právo na provedení a fakturaci dílčích dodávek a dílčích výkonů za předpokladu, že po objednateli lze rozumně požadovat jejich přijetí.
 7. Dodávky realizované před začátkem sděleného dodacího termínu jsou přípustné.
 8. Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto něco jiného, považuje se za termín dodání okamžik předání zboží dopravci/doručiteli a v případě překážky v plnění z důvodů, za které nese odpovědnost objednatel, se za termín dodání považuje okamžik, ve kterém je zboží připraveno u prodávajícího k expedici.
 9. Pokud není zboží převzato včas v důsledku zavinění objednatele, je prodávající oprávněn uskladnit zboží na náklady objednatele a/nebo po stanovení přiměřené lhůty odstoupit od smlouvy a prodat zboží jiným způsobem. Škoda a případné vícenáklady, které prodávajícímu takto vzniknou, jde k tíži objednatele. Prodávající si vyhrazuje právo na uplatnění dalších nároků.

 


§ 6 Přechod nebezpečí

 1. Nebezpečí přechází na objednatele, jakmile prodávající předá zboží dopravci, řidiči nebo jiné osobě nebo společnosti určené k provedení přepravy nebo jakmile zboží opustí závod prodávajícího za účelem přepravy. To platí také při přepravě zboží v rámci stejného místa, resp. pro případ, že přepravu zboží zajišťují vlastní pracovníci a/nebo vlastní dopravní prostředky prodávajícího.
 2. Pokud je zboží připraveno k expedici a expedice nebo převzetí zboží se zdrží z důvodů, za které nenese odpovědnost prodávající, přechází nebezpečí na objednatele okamžikem oznámení o připravenosti k expedici.
 3. Pokud se dodávka zdrží z důvodů, za které nese odpovědnost objednatel, přechází nebezpečí nahodilého zániku nebo zhoršení stavu zboží na objednatele okamžikem, ve kterém se objednatel dostal do prodlení s převzetím nebo platbou.


§ 7 Záruka – povinnost kontroly a reklamace

 1. U nového zboží činí záruka dvanáct měsíců od přechodu nebezpečí.
 2. Použité zboží se prodává s vyloučením záruky za vady věci.
 3. Objednatel je povinen neprodleně provést kontrolu kvality a množství zboží a zjevné vady oznámit prodávajícímu v textové podobě ve lhůtě jednoho týdne od převzetí zboží. Pokud nepodá reklamaci do 7 dní, pokládá se zboží za řádně dodané ve správném množství, ledaže by se jednalo o vadu, která nebyla při kontrole zjevná. Pro dodržení lhůty je dostačující včasné odeslání reklamace.
 4. Výše uvedené platí také pro škody vzniklé při přepravě.
 5. Vady části dodávky nezakládají právo na reklamaci celé dodávky.
 6. Objednatel poskytuje prodávajícímu právo na posouzení tvrzených vad před začátkem oprav s tím, že toto posouzení provede buď on sám, nebo neutrální přísežný znalec. Náklady na činnost znalce hradí ta strana, v jejíž neprospěch znalec rozhodne.
 7. V případě výskytu vad je prodávající oprávněn provést podle vlastní volby buď opravu nebo dodání bezvadného náhradního zboží (náhradní plnění). Prodávající musí mít vždy možnost provést v přiměřené lhůtě dodatečné plnění.
 8. Pokud má dodané zboží i přes vynaložení veškeré péče vadu, která existovala už v době přechodu nebezpečí, může prodávající podle vlastní volby požadovat, aby

      a) poškozený díl, resp. poškozené zboží byl/o zaslán/o prodávajícímu k provedení opravy a následujícímu vrácení objednateli, aniž by objednateli vznikly náklady v souvislosti se zasláním;

            b) si objednatel ponechal poškozený díl, resp. poškozené zboží s tím, že ho po sjednání závazného termínu navštíví servisní technik prodávajícího a provede opravu;

      c) objednatel provedl opravu na základě výslovného pokynu prodávajícího buď sám, nebo tím pověřil třetí osobu, a prodávající nahradí objednateli nezbytné náklady vynaložené na provedení opravy.

 1. V případě dodání náhradní věci je objednatel povinen vrátit vadnou věc prodávajícímu.
 2. Vyměněné díly jsou vlastnictvím prodávajícího.
 3. Pokud objednatel požaduje, aby byly záruční práce provedeny v místě, které sám určí, může prodávající vyhovět tomuto požadavku, přičemž díly spadající pod záruku nebudou účtovány, zatímco doba práce a cestovní výdaje budou prodávajícímu zaplaceny podle standardních sazeb.
 4. Pokud se dodatečné plnění třikrát nezdaří, je objednatel oprávněn bez újmy případných nároků na náhradu škody požadovat podle vlastní volby buď zrušení smlouvy, nebo snížení odměny.
 5. Záruka se nevztahuje na škody, které objednatel způsobil vlastním zaviněním po přechodu nebezpečí tím, že zboží používal nevhodným způsobem nebo neodborně, dále na škody vznikající v důsledku zvláštních vnějších vlivů, které nejsou předvídány podle smlouvy, nebo na škody vzniklé v důsledku vadné montáže, resp. vadného uvedení do provozu provedeného objednatelem nebo třetími osobami, nesprávného nebo nedbalého zacházení, poškození lakovaného povrchu a takto vzniklé koroze, použitím nevhodných provozních prostředků, dále v důsledku chemických, elektrochemických nebo elektrických vlivů a přirozeného opotřebení.
 6. Pod záruku nespadají škody, které vzniknou dalším používáním věci po výskytu vady.
 7. Záruční nároky nevznikají v případě pouze nevýznamné odchylky od sjednaných vlastností, pouze nevýznamného zhoršení použitelnosti nebo v případě přirozeného opotřebení.
 8. U sezónních strojů končí záruční lhůta za nové zboží uplynutím první doby používání v případě, že se stroj používal ke sklizni.
 9. Pokud nejsou dodrženy návody a pokyny prodávajícího k montáži, provozu a údržbě nebo byly provedeny úpravy výrobků a/nebo výměna dílů a/nebo byly použity spotřební materiály, které neodpovídají originální specifikaci prodávajícího, pak záruka za vady zboží zaniká, jestli objednatel nevyvrátí opodstatněné tvrzení, že příslušnou vadu způsobila až některá z výše uvedených okolností.
 10. Nároky objednatele ohledně výdajů potřebných k provedení dodatečného plnění, především výdajů na dopravu, cestovného, nákladů na práci a materiál, jsou vyloučeny, pokud se tyto výdaje zvýší proto, že zboží dodané prodávajícím bylo později přemístěno jinam než do provozovny objednatele, ledaže by toto přemístění odpovídalo používání zboží ke stanovenému účelu.
 11. Nároky uplatněné proti prodávajícímu z důvodu vad náležejí pouze objednateli a nelze je postoupit.
 12. Výše uvedená omezení záruky se nevztahují na škody spočívající v újmě na životě, na zdraví nebo v tělesné újmě ani na škody, které byly způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalostním porušením povinností nebo lstivým jednáním prodávajícího, a také na škody, které spadají pod ručení podle závazných právních předpisů, například zákona o ručení za výrobek, a konečně neplatí v případě poskytnutí garance.

 


§ 8 Ručení

 1. Prodávající ručí podle ustanovení právních předpisů v případě, že objednatel uplatní nároky na náhradu škody, které spočívají v úmyslném nebo hrubě nedbalostním jednání prodávajícího, včetně úmyslného nebo hrubě nedbalostního jednání jeho zástupců nebo pomocníků, resp. pokud prodávající vlastním zaviněním poruší podstatnou smluvní povinnost. Podstatné smluvní povinnosti jsou povinnosti, jejichž splnění umožní řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner pravidelně spolehá a spoléhat smí.
 2. Pokud se prodávající nedopustil úmyslného porušení smlouvy, je ručení za škodu omezeno na předvídatelnou, typickou škodu.
 3. Doba promlčení činí u nároků na náhradu škody 12 měsíců od přechodu nebezpečí.
 4. Ručení za zaviněnou újmu na životě, zdraví nebo za tělesnou újmu tím není dotčena a totéž platí ve vztahu k povinnému ručení podle zákona o ručení za výrobek.
 5. Pokud není výše stanoveno něco jiného, je další ručení prodávajícího vyloučeno.
 6. Pokud je ručení prodávajícího vyloučeno nebo omezeno, platí totéž i pro jeho pomocníky.

 


§ 9 Výhrada vlastnictví

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodané věci až do úplného zaplacení všech jeho smluvních pohledávek. To platí také ve vztahu k úplnému zaplacení budoucích pohledávek, které vzniknou ze smluv, které budou uzavřeny současně nebo později v rámci běžného obchodního styku, a to i tehdy, když se prodávající na toto ustanovení v jednotlivém případě výslovně neodvolá.
 2. Objednatel je povinen řádně pečovat o předmět koupě až do doby, kdy na něj přejde jeho vlastnictví. Obzvlášť je povinen dostatečně pojistit předmět koupě na vlastní náklady na hodnotu nové věci proti škodám způsobeným krádeží, ohněm a vodou. Pokud je nutno provést údržbu a revize, musí je objednatel provést včas na vlastní náklady.
 3. Dokud nedojde k přechodu vlastnictví, je objednatel v případě zásahů třetích osob do zboží pod výhradou vlastnictví, a to obzvlášť v případě zabavení, povinen upozornit na vlastnické právo prodávajícího a v případě zabavení předmětu dodávky nebo jiných zásahů třetích osob o tom prodávajícího neprodleně vyrozumět v textové podobě.
 4. Pokud třetí osoba není schopna nahradit prodávajícímu soudní a mimosoudní náklady žaloby podle § 771 OSŘ, ručí objednatel za výpadek vzniklý prodávajícímu.
 5. Objednatel je oprávněn prodat zboží pod výhradou vlastnictví další osobě v rámci řádného obchodního styku. Tímto již nyní postupuje prodávajícímu v plné výši všechny pohledávky, které vzniknou z dalšího prodeje.
 6. Pokud bude zboží pod výhradou vlastnictví po zpracování nebo spojení s předměty, které jsou výhradně vlastnictvím objednatele, dále prodáno, objednatel již nyní postupuje prodávajícímu v plné výši pohledávky, které vzniknou z dalšího prodeje. Pokud objednatel prodá zboží pod výhradou vlastnictví nezpracované nebo po zpracování nebo spojení společně se zbožím, které není vlastnictvím objednatele, objednatel již nyní postupuje prodávajícímu pohledávky, které vzniknou z dalšího prodeje, a to ve výši hodnoty zboží pod výhradou vlastnictví a se všemi vedlejšími právy a v pořadí před zbytkem. Prodávající postoupení přijímá.
 7. Případné zpracování zboží pod výhradou vlastnictví provede objednatel ve prospěch prodávajícího, aniž by prodávajícímu vznikly závazky. Při zpracování, spojení nebo smíšení zboží pod výhradou vlastnictví s jiným zbožím, které nepatří prodávajícímu, náleží prodávajícímu spoluvlastnický podíl na nové věci, který přitom vznikne, v poměru hodnoty zboží pod výhradou vlastnictví k hodnotě ostatního zpracovaného zboží v době zpracování, spojení nebo smíšení. Pokud objednatel získá výhradní vlastnické právo k nové věci, poskytuje tímto prodávajícímu již nyní spoluvlastnické právo k nové věci v poměru hodnoty zpracovaného, spojeného nebo smíšeného zboží pod výhradou vlastnictví; novou věc uschová bezplatně pro prodávajícího.
 8. Pokud objednatel zboží pod výhradou vlastnictví dále prodá s tím, že bude sjednána výhrada vlastnictví, zůstává prodávající až do úplného zaplacení všech pohledávek z obchodního spojení majitelem zboží pod výhradou vlastnictví a objednatel tímto již nyní postupuje prodávajícímu nároky vůči svým odběratelům ohledně vydání zboží pod výhradou vlastnictví jakož i všechna ostatní práva vůči svým odběratelům. Prodávající postoupení přijímá.
 9. Objednatel je i po postoupení zmocněn k inkasu pohledávky. Oprávnění prodávajícího k inkasu pohledávky ve vlastní režii tím není dotčeno. Prodávající však nebude pohledávku inkasovat, dokud objednatel bude plnit své platební povinnosti z inkasovaných tržeb, pokud se nenachází v prodlení a zvláště pokud nebude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo dojde k zastavení plateb.
 10. Na žádost prodávajícího je objednatel povinen poskytnout prodávajícímu potřebné údaje pro inkaso postoupených pohledávek, zaslat mu odpovídající podklady a informovat dlužníka o postoupení.
 11. Na žádost objednatele se prodávající zavazuje uvolnit jistoty, které mu náležejí, pokud jejich hodnota přesáhne hodnotu zajištěných pohledávek o více než 20 %. Prodávající je oprávněn vybrat jistotu, která bude uvolněna.
 12. V případě porušení smlouvy ze strany objednatele – zvláště v případě prodlení s platbou a podstatného zhoršení jeho majetkových poměrů – je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a vyžádat si vydání zboží pod výhradou vlastnictví. Náklady na vydání je povinen uhradit objednatel.
 13. Prodávající je odlišně od § 449 odst. 2 BGB oprávněn uplatnit svá práva z výhrady vlastnictví, aniž by předtím odstoupil od příslušné kupní smlouvy. Po uplatnění výhrady vlastnictví už objednatel nemůže vyvozovat z uzavřené smlouvy žádná vlastnická práva.

 


§ 10 Změny konstrukce

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na provedení změn konstrukce.
 2. Pokud ke změně konstrukce dojde v době mezi uzavřením smlouvy a dodáním, resp. předáním zboží, resp. provedením výkonů, není objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud si změnu konstrukce vyžádala změna legislativy a/nebo změna jiných technických norem (DIN, TA atd.) a/nebo je změna konstrukce z technického hlediska nejméně rovnocenná.
 3. Prodávající není povinen provádět změny konstrukce ani u již vyexpedovaných výrobků, pokud již vyexpedované výrobky nejsou vadné.

 


§ 11 Přenechání podkladů – Utajení

 1. Prodávající si ponechává vlastnická práva a práva duševního vlastnictví ke všem podkladům, které přenechal objednateli v rámci udělení zakázky, např. je kalkulacím, výkresům, programům atd. Tyto podklady nesmí být zpřístupněny třetím osobám, ledaže by prodávající udělil objednateli výslovný souhlas v textové podobě.
 2. Všechny ekonomické a technické informace a poznatky, které nejsou všeobecně známé a objednatel s nimi byl seznámen v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a objednatelem, je objednatel povinen považovat za obchodní tajemství.

 


§ 12 Volba práva – Smluvní jazyk – Místo plnění – Příslušný soud

 1. Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení k jednotnému kupnímu právu UN o koupi movitých věcí (CISG).
 2. Smluvním jazykem je němčina.
 3. Místo plnění je Herrngiersdorf.
 4. Pokud je zákazník podnikatel, právnická osoba podle veřejnoprávních předpisů nebo veřejnoprávní fond nebo pokud nemá v Německu příslušný soud, je pro všechny spory z této smlouvy výlučně příslušný soud, do jehož obvodu spadá sídlo prodávajícího. Prodávající je kromě toho oprávněn žalovat zákazníka u obecného soudu příslušného pro zákazníka.


Revize 12.2021

 

DE - Download: Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf Stand 12/2021.pdf

 

EN - Download: General Terms and Conditions (GTC) of ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf Version 12/2021.pdf

 

PL – Download: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) of ROPA Polska sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 55-330 Błonie.pdf